روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده رشته روانشناسی و علوم تربیتی

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و تشکیل یم دهند شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است

شما برای خرید و دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات روش تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و تشکیل یم دهند شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 317 کیلو بایت

چکیده:

این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و … تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است.

فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:

1-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

2-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

3-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

4-به نظر می رسد بین قدرت تصمیم گیری زن در خانواده و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

5-به نظر می رسد بین رابطه مادر فرزندی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! تأئید شد.

6-به نظر می رسد بین موقعیت اقتصادی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

7-به نظر می رسد بین موفقیت اجتماعی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

8-به نظر می رسد بین میزان خودباوری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

9-به نظر می رسد بین ساعات کاری زنان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد ! رد شد.

شاخص سازی متغیرها

متغیر مستقل:

1-ساعت کاری

1-1-نقش ساعات کاری در وظایف مادر و همسری

2-تعداد فرزندان

1-2-تعداد فرزندان

3-موقعیت اقتصادی

1-3-میزان درآمد فرد

2-3-میزان درآمد همسر

3-3-نوع مسکن

4-3-محل سکونت

4-موقعیت اجتماعی

1-4-میزان احترام اطرافیان به خود

2-4-میزان پذیرش عقاید فرد

3-4-میزان مفید بودن اشتغال زنان در جامعه

4-4-میزان ارزش گذاری به اشتغال زنان

5-میزان خودباوری زنان

1-5-میزان اعتماد به نفس

2-5-میزان الگوپذیری از دیگران

3-5-میزان تصمیم گیری در امور

6-اختلاف زناشویی

1-6-مخالف بودن مرد به ادامه کار زن

2-6-تعصبات سنتی مرد

3-6-نرسیدن به امور خانه و تربیت فرزندان

7-قدرت تصمیم گیری زن در خانواده

1-7-نحوه استفاده از درآمد شخصی

2-7-نحوه تربیت فرزندان

3-7-نحوه تنظیم مخارج منزل

8-وضعیت تحصیلی فرزندان

1-8-موفقیت تحصیلی فرزند

2-8-نقش اشتغال مادر در تحصیلات فرزند

9-رابطه مادری و فرزندی

1-9-میزان گفتگو میان مادر و فرزند

2-9-میزان تفریحات میان مادر و فرزند

3-9-میزان حس اعتماد میان مادر و فرزندان

شاخص سازی متغیر وابسته:

اشتغال زنان و تاثیر آن بر ساختار خانواده

کاهش تعداد فرزندان خانواده

اختلال در روابط زناشویی

عدم توجه زن به سلامت روحی و جسمی خود

خستگی و بی حوصلگی

وجود تقسیم کار در خانه

وجود مسئولیت پذیری در میان فرزندان

اختلال در سلامت جسم و روح فرزندان

4-1-تجزیه تحلیل توصیفی داده ها

جداول شماره 1

-سوال مربوط به سن

360Pix

Pi%

Pi

Fi

سن

2/25

7

07/0

7

20-25

4/86

27

24/0

24

25-30

18

5

05/0

5

30-35

90

25

25/0

25

35-40

4/140

39

39/0

39

40 به بالا

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول در این جامعه آماری 7 درصد دارای سن 20-25 سال و 24 درصد دارای سن 25-30 سال و 5 درصد دارای سن 30-35 ساله و 25 درصد دارای سن 35-40 و 39 درصد دارای سن 40 به بالا می باشد.

جداول شماره 2

-سوال مربوط به تحصیلات

360Pix

Pi%

Pi

Fi

تحصیلات

6/22/1151

6

06/0

6

زیر دیپلم

8/82

32

32/0

32

دیپلم

6/129

23

23/0

23

فوق دیپلم

8/15

36

36/0

36

لیسانس

3

03/0

3

فوق لیسانس و بالاتر

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تحصیلات، 6 درصد زیر دیپلم 32 درصد دیپلم 23 درصد فوق دیپلم 36 درصد لیسانس 3 درصد فوق لیسانس و بیشتر می باشد.

جداول شماره 3

-سوال مربوط به تحصیلات همسر

360Pix

Pi%

Pi

Fi

تحصیلات همسر

4/14

4

04/0

4

زیر دیپلم

6/75

21

21/0

21

دیپلم

6/75

21

21/0

21

فوق دیپلم

6/165

46

46/0

46

لیسانس

8/28

8

08/0

8

فوق لیسانس و بالاتر

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به تحصیلات همسر، 4 درصد زیر دیپلم، 21 درصد دیپلم، 21 درصد فوق دیپلم، 46 درصد لیسانس، 8 درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشد.

جداول شماره 4

-سوال مربوط به شغل یا سمت

360Pix

Pi%

Pi

Fi

شغل یا سمت

2/151

42

42/0

42

موسسات دولتی

108

30

30/0

30

کارمند آموزش و پرورش

8/100

28

28/0

28

کارمند بیمارستان

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به مدل بالا 42 درصد از جامعه آماری ما را زنان شاغل در موسسات دولتی و 30 درصد زنان شاغل در آموزش و پرورش و 28 درصد زنان شاغل در بیمارستان تشکیل می دهند.

جداول شماره 5

-سوال مربوط به نوع استخدام

360Pix

Pi%

Pi

Fi

نوع استخدام

162

45

45%

45

رسمی

36

10

10%

10

غیررسمی

162

45

45%

45

قراردادی

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به نوع استخدام 45 درصد رسمی و 10 درصد غیررسمی و 45 درصد قراردادی می باشد.

جداول شماره 6

-سوال مربوط به ساعت کاری

360Pix

Pi%

Pi

Fi

ساعت کاری

4/176

49

49%

49

تمام وقت

4/158

44

44%

44

پاره وقت

2/25

7

7%

7

سایر موارد

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به ساعت کاری 49 درصد تمام وقت 44 درصد پاره وقت و 7 درصد سایر موارد می باشد.

جداول شماره 7

-سوال مربوط تاثیر ساعت کاری بر وظایف مادری و رهبری

360Pix

Pi%

Pi

Fi

ساعت کاری و تاثیر وظایف مادری و همسری

6/39

11

11%

11

بسیار زیاد

8/118

33

33

33

زیاد

8/136

38

38%

38

تاحدودی

6/57

16

16%

16

کم

2/7

2

2%

2

خیلی کم و هیچ

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال تاثیر ساعت کار بر وظایف مادری و همسری 11 درصد بسیار زیاد و 33 درصد زیاد و 38 درصد تا حدودی و 16 درصد کم 2 درصد خیلی کم و هیچ می باشد.

جداول شماره 8

-سوال مربوط ثاثیر ساعت کاری بر وظایف مادری و رهبری

360Pix

Pi%

Pi

Fi

تعداد فرزندان

180

50

50%

50

1 فرزند

108

30

30%

30

2 فرزند

2/61

17

17%

17

3 فرزند

8/10

3

3%

3

4 فرزند

0

0

0%

0

5 فرزند

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال تعداد فرزندان 50 درصد 1 فرزند، 30 درصد 2 فرزند، 17 درصد 3 فرزند، 3 درصد 4 فرزند، 0 درصد 5 فرزند و بیشتری باشد.

جداول شماره 9

-سوال مربوط به میزان درآمد شخصی

360Pix

Pi%

Pi

Fi

میزان درآمد شخصی

6/3

1

1%

1

50 هزار تومان

4/32

9

9%

9

100-50 هزار تومان

126

35

%35

35

150-100 هزار تومان

6/111

31

31%

31

200-150 هزار تومان

6/84

24

24%

24

200 هزار تومان و بیشتر

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال میزان درآمد شخصی 1 درصد، 50 هزار تومان 1 درصد 100-50 هزار تومان، 35 درصد 150-100 هزار تومان، 31 درصد 200-150 هزار تومان، 24 درصد 200 هزار تومان و بیشتر.

جداول شماره 10

-سوال مربوط به میزان درآمد همسر

360Pix

Pi%

Pi

Fi

میزان درآمد همسر

6/3

1

1%

1

50 هزار تومان

2/7

2

2%

2

100-50 هزار تومان

2/25

7

7%

7

150-100 هزار تومان

8/100

28

%28

28

200-150 هزار تومان

2/223

62

62%

62

200 هزار تومان و بیشتر

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال درآمد همسر 1 درصد 50 هزار تومان، 2 درصد 100-50 هزار تومان 7 درصد 150-100 هزار تومان، 28 درصد 200-150 هزار تومان، 62 درصد 200 هزار تومان و بیشتر می باشد.

جداول شماره 11

-سوال مربوط به نوع مسکن

360Pix

Pi%

Pi

Fi

نوع مسکن

18

5

5%

5

شخصی – ویلائی

2/115

32

32%

32

شخصی – اپارتمانی

2/133

37

37%

37

رهن و اجاره

4/68

19

19%

19

سازمانی

2/25

7

7%

7

سایر موارد

360=360Pix

100=%Pi

1=Pi

100=%Fi

تفسیر: با توجه به جدول بالا در این جامعه آماری پاسخ به سوال نوع مسکن 5 درصد شخصی – ویلائی، 32 درصد شخصی – اپارتمانی، 37 درصد رهن و اجاره، 19 درصد سازمانی، 7 درصد سایر موارد.

روش تحقیق بررسی میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

بطور کلی وسایل آموزشی به ابزارها و امکاناتی اطلاق می گردد که در جریان تدریس جهت تفهیم بهتر مطالب درسی و یادگیری موثر توسط معلم و دانش آموز بکار می روند این وسایل آموزش را از حالت سخنرانی محض خارج می کنند و یادگیری را با بهره گیری از حواس مختلف آسان و ممکن می سازند در این شرایط شاگردان قادرند اطلاعات رفتار و مهارتهای جدید را با درک کامل بدست آورند

شما برای خرید و دانلود روش تحقیق بررسی میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات روش تحقیق بررسی میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بطور کلی وسایل آموزشی به ابزارها و امکاناتی اطلاق می گردد که در جریان تدریس جهت تفهیم بهتر مطالب درسی و یادگیری موثر توسط معلم و دانش آموز بکار می روند این وسایل آموزش را از حالت سخنرانی محض خارج می کنند و یادگیری را با بهره گیری از حواس مختلف آسان و ممکن می سازند در این شرایط شاگردان قادرند اطلاعات رفتار و مهارتهای جدید را با درک کامل بدست آورند

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 120

حجم فایل: 46 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

1-1-مقدمه

2-1-تقسیم بندی رسانه های آموزشی

فصل دوم

تحققات تجربی درباره ی موضوع تحقیق

1-2- تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم منطقه 13 تهران

2-2-تحقیق در درس علوم در دبستان های منطقه 2 تهران

3-2- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمین خوروبیابانک

4-2- تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کرمانشاه

5-2- تحقیق بر روی دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق 2و10و17 تهران

6-2- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 4 کرج و دانشجویان ضمن خدمت

7-2- تحقیق بر روی ندارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 تهران

8-2- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمان منطقه اشتهارد

9-2- تحقیق بر روی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه اشتهارد

10-2- تحقیق و بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزشی

11-2- تحقیق بر روی معلمان دبستانهای ناحیه یک زنجان

12-2- بررسی وضع موجود آزمایشگاهی مدارس راهنمایی ناحیه یک اسلام شهر

13-2- تحقیق در مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا

14-2 تحقیق بر روی مدارس ابتدایی منطقه آبیک

15-2- تحقیق بر روی مدارس راهنمایی ناحیه 3 کرج

فصل سوم

نتیجه گیری و منابع و ماخذ

1-3- جمع بندی و نتیجه گیری

2-3- موانع و مشکلات کاربرد مواد و وسائل آموزشی

3-3- منابع و ماخذ

فصل اول : مقدمه

مقدمه:

بطور کلی وسایل آموزشی به ابزارها و امکاناتی اطلاق می گردد که در جریان تدریس جهت تفهیم بهتر مطالب درسی و یادگیری موثر توسط معلم و دانش آموز بکار می روند . این وسایل آموزش را از حالت سخنرانی محض خارج می کنند و یادگیری را با بهره گیری از حواس مختلف آسان و ممکن می سازند. در این شرایط شاگردان قادرند اطلاعات رفتار و مهارتهای جدید را با درک کامل بدست آورند.

آنچه می شنوم فراموش می کنم آنچه می بینم به خاطر می آورم و آنچه انجام می دهم می آموزم.

سخن فوق حکایت از این دارد که یادگیری زمانی تحقق می یابد که دانش آموز خود مستقیما در جریان آموزش قرار گیرد و خود را در آموزش شریک و سهیم بداند وقتی دانش آموز سیمی را از یک طرف به باطری و از طرفی دیگر به لامپ وصل می کند و با زدن کلیدی لامپ روشن می شود احساس شعف زاید الوصفی به او دست می دهد . آنچنانکه گویی کشف مهمی انجام داده است . این آموزش در ذهن او بیشتر ماندگار خواهد بود. البته تاکید بر استفاده از این وسایل هیچ گاه به معنی نفی نقش معلم نیست. زیرا هیچ وسیله ای نمی تواند جایگاه اصلی و با ارزش معلم را پر کند اما وقتی معلم این وسایل را در آموزش بکار می برد کودکان را در فراگیری بهتر عمیق تر و سریع تر مطالب یاری می کند، مفاهیم درسی جذابیت بیشتری پیدا می کند و کلاس ساکن و خاموش تبدیل به کلاسی سیال و پر هیاهو می گردد.

بنابراین با استفاده از وسایل و امکانات آموزشی گفته ها و مطالب درسی برای دانش آموزان عینی تر و ملموس تر می شود حتی گاهی اتفاق می افتد که آنها در هنگام مشاهده و کار با وسایل نکاتی ریز و ظریف را کشف می کنند که برای همیشه در ذهنشان باقی می ماند پس هر اندازه که آنها از حواس خود بیشتر بهره بگیرند استعداد و خلاقیتشان بیشتر شکوفا می شود ذهنشان بیشتر فعال می شود و معلم نیز از کار خود نتیجه بهتری می گیرد در واقع معلم با بکارگیری این روش به سلامت روانی خود نیز کمک کرده است.

پس باید در عصر انفجار دانش از کوتاهترین و موثرترین راه به اهداف آموزشی مورد نظر خود برسیم و باید بدانیم که تحقق این امر جز با بکارگیری و بهره گیری صحیح و برنامه ریزی شده از وسایل و امکانات آموزشی مقدور نیست.

امروزه روش آموزشی به کلی دگرگون شده و معلمان به خوبی آگاهند که یادگیری امری درونی است و به جای زور و اجبار باید در دانش آموزان علاقه و انگیزه آموختن را بوجود آورد همچنین دریافته اند اگر مطالب درسی با استفاده از چند وسیله آموزشی ارائه شود و هر یک از آن وسایل مکمل و موید هم باشند میزان یادگیری افزایش می یابد. تجربه نشان می دهد که وسایل بسیار ساده آموزشی بویژه اگر توسط معلم ساخته شوند نتایج آموزشی بسیار درخشانی نسبت به وسایل پیچیده و فنی دارند البته یک وسیله هنگامی در ایجاد تجارب جدید آموزشی و تجسم مفاهیم درسی مفید است که :

– نقطه نظرها و مقاصد آموزشی معلم را تامین کند.

– به خوبی کار کند و جوابگوی نیازهای آموزشی دانش آموزان باشد.

– در زمان مورد نیاز در اختیار معلم و دانش آموزان قرار گیرد.

تقسیم بندی رسانه های آموزشی

مواد و وسایل آموزشی از دیدگاه متخصصان مختلف و با توجه به معیارهای خاصی به گونه های متفاوت مورد تقسیم بندی قرار گرفته است آقای دکتر محمد احدیان در کتاب خود 6 دسته تقسیم بندی را مد نظر قرار داده اند که دسته آخری را از بقیه جدیدتر و کامل تر می دانند:

1- برقی و غیر برقی

2- ارزان قیمت و گران قیمت : کسانی که از این تقسیم بندی استفاده می کنند رسانه هایی نظیر چارت ،پوستر،نقشه ،کره ،تلق شفاف اسلاید و نظایر اینها را در دسته ارزان قیمت و تجهیزاتی نظیر پروژکتورهای فیلم ،اسلاید و فیلم استریپ ،اورهد و غیره را در دسته گران قیمت قرار می دهند.

3- نرم افزار و سخت افزار: طرفداران استفاده از این تقسیم بندی رسانه هایی نظیر فیلم ،اسلاید ،چارت ،پوستر ،نمودار ،تلق شفاف ،مدل ،ماکت ،برش و نظایر اینها را در دسته نرم افزار و تجهیزاتی نظیر پروژکتورهای فیلم متحرک ،اوپک ،اورهد و نظایر اینها را در دسته سخت افزار قرار می دهند.

4- چاپی و غیر چاپی : عده ای رسانه هایی نظیر کتاب ،جزوه ،مجله ،منابع برنامه ای شده چاپی و نظایر اینها را در گروه چاپی و بقیه را در گروه غیر چاپی قرار می دهند.

5- ساده و پیچیده : اینان رسانه هایی نظیر کتاب ،مجله ،فیلم متحرک ،اسلاید ،تلق شفاف و نظایر اینها را در گروه ساده و تجهیزاتی نظیر پروژکتورهای فیلم متحرک ،اوپک و اورهد و دستگاه های ضبط شنیداری و دیداری و نظایر اینها را در گروه پیچیده قرار می دهند.

6- نورتاب و غیر نورتاب : در این تقسیم بندی مواد و وسایل نظیر فیلم متحرک ،اسلاید ،فیلم استریپ تلق شفاف و پروژکتورهای مربوط به آنها را در دسته نور تاب و بقیه در دسته غیر نورتاب قرار می گیرند.

در تقسیم بندی دیگر که در کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی تالیف سید هاشم نعمتی آمده و همچنین در کتاب تولید و کاربرد مواد آموزشی دوره کاردانی تربیت معلم آمده نوع دیگری از تقسیم بندی رسانه های آموزشی صورت گرفته که به نظر می رسد دقیق تر و کاملتر است :

الف ) رسانه های نوشتاری : کتاب ، روزنامه ،مجله ،میکرو فیلم ،میکروفیش ،مواد آموزشی برنامه ریزی شده جزء این رسانه می باشند.

ب ) رسانه های نمایشی : شامل تخته سیاه ، تابلوهای پارچه ای ،مغناطیسی ،اعلانات و تابلوهای الکتریکی است.

ج ) رسانه های دیداری : که خود شامل رسانه های دیداری ترسیمی و رسانه های دیداری غیر ترسیمی است . رسانه های دیداری ترسیمی که شامل نمودار ،طرح خطی ، چارت ،کارتون ، پوستر ،نقشه و کره و رسانه های دیداری غیر ترسیمی شامل تصویر ،اسلاید ، فیلم استریپ ، ورقه های شفاف و انواع فیلمهای متحرک می باشد.

د ) رسانه های شنیداری : که شامل نوار صوتی که به شکلهای مختلفی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. صفحات گرام و برنامه های آموزشی رادیویی نیز جزء این نوع رسانه می باشد.

ه ) رسانه های سه بعدی : که شامل اشیا حقیقی و نمونه ها مدلها و ماکتها دایورها و میز شنی است.

و ) موقعیت های آموزشی : شامل گردش علمی ، تقلید از واقعیات و بازیها ،نمایش (نظیره سازی) و اماکن باستانی ،آزمایشها و دعوت از متخصصین و مسئولان به کلاس است.

ز ) مجموعه های چند رسانه ای : ترکیبی از رسانه هایی است که می توانند در کنار یکدیگر بخش هایی از یک واحد یادیگری را تامین کنند. آموزش چند رسانه ای مسئولیت بزرگی را بر دوش معلمان قرار می دهد زیرا که معلم باید با تجزیه و تحلیل هدفهای آموزشی درس و بررسی منابع دیداری و شنیداری موجود و دانستن اینکه چگونه می توان یک سری از این رسانه ها را برای رسیدن به بالاترین کیفیت یادگیری در کنار هم قرار داد آموزش خود را در کلاس ارائه دهد. انتخاب رسانه ها در آموزش چند رسانه ای باید نه تنها با توجه به مناسب بودن هر یک از رسانه ها برای هدفهای درس باشد بلکه اینکه چطور این رسانه ها می توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند مطالب رابه بهترین وجهی بیان کنند و اینکه چگونه یک رسانه یادگیری حاصل از رسانه دیگر را تقویت می کند نیز باید در نظر گرفته شود.

فصل دوم:

تحقیقات تجربی در باره موضوع تحقیق

تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم منطقه 13 تهران

هدف : هدف این تحقیق مشخص شدن میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد.

بیان مسئله : با توجه به اینکه کودک در دوران اولیه زندگی بیشتر آموزشهای خود را از طریق حواس پنجگانه فرا گرفته و به مجموعه ای از تصورات ذهنی دست می یابد ذکر دو مسئله ضروری می شود:

1- آیا مواد کمک آموزشی بر کسب تجارب کودکان موثر است ؟

2- آیا وجود افرادی بنام متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت کودکان موثر است ؟

فرضیه : فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

1- وجود وسایل کمک آموزشی باعث پیشرفت تحصیلی می شود؟

2- حضور متصدیان آزمایشگاه ها برپیشرفت تحصیلی موثر است ؟

جامعه آماری : جامعه آماری این تحقیق را تعداد 4495 دانش آموز که در پایه پنجم مشغول به تحصیل می باشند تشکیل می دهند و همچنین تعداد 38 نفر از متصدیان آزمایشگاه که در 38 آموزشگاه مشغول به خدمت می باشند.

نمونه آماری : جامعه آماری و نمونه آماری در این تحقیق یکسان است.

شیوه نمونه گیری : نوع این تحقیق میدانی کاربردی می باشد.

ابزار تحقیق : در این تحقیق از کارنامه دانش آموزان و لیست متصدیان و لیست وسایل کمک آموزشی موجود در مدارس بعنوان ابزار تحقیق استفاده شده است.

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهایی چون انحراف معیار ، فراوانی ، میانگین ، واریانس و آزمون F و T استفاده شده است.

نتایج

1- میزان تاثیر مواد کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس که از وسایل استفاده می کنند و مواد درسی که از وسایل استفاده نمی کنند محسوس نمی باشد.

2- میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که متصدی آزمایشگاه دارند بیشتر از مدارسی است که متصدی آزمایشگاه ندارند.

کاربرد نتایج

1- برنامه ریزان آموزشی : با استفاده از نتایج می توانند دست به برنامه ریزی آموزشی صحیح در جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاه ها بزنند و برنامه ریزی مفید کاربردی جهت استفاده بهینه از ابزارهای کمک آموزشی داشته باشند.

2- مسئولان آموزش و پرورش : با آگاهی از میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها نیروهای مفیدتر و مواد کمک آموزشی مفیدتری را در اختیار مدارس قرار می دهند.

3- معلمان : با آگاهی از نتایج این تحقیق اهمیت بیشتری به استفاده از مواد کمک آموزشی بدهند و همکاری بهتری با متصدیان آزمایشگاه ها داشته باشند.

علیرغم رد شدن فرضیه شماره یک تحقیق باید گفت اهمیت ، ضرورت و تکنولوژی آموزشی و تاثیر آن بر میزان یادگیری دانش آموزان امری واضح است و بدیهی . بنابراین پیشنهاد می شود جهت محسوس تر شدن این اختلاف مسئولان آموزشی ابزارهای مفیدتر و کاملتری را در اختیار مدارس قرار دهند و از طرفی هم برنامه های کاربرد نیز جهت استفاده بهینه از این وسایل در اختیار مدارس قرار دهند همچنین رسانه های آموزشی که شامل مجلات کتابهای مرجع ، فیلم متحرک ، برنامه تلویزیونی و رادیویی و غیره می باشد مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد و تصمیماتی را جهت ارائه بیشتر آنها اتخاذ کنند.

روش تحقیق افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دیس پپسی یكی از علل رایج مراجعة بیماران به درمانگاههای عمومی بوده و برای آن اتیولوژیهای مختلفی درنظر گرفته می شود دیس پپسی به طور كلی به دو گروه بدون زخم و با زخم تقسیم می شود كه یكی از اتیولوژیهای مطرح در نوع بدون زخم اختلالات روانی است و بدلیل افزایش این اختلالات در سطح جوامع بر آن شدیم كه به بررسی ارتباط این دو بپردازیم

شما برای خرید و دانلود روش تحقیق افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات روش تحقیق افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دیس پپسی یكی از علل رایج مراجعة بیماران به درمانگاههای عمومی بوده و برای آن اتیولوژیهای مختلفی درنظر گرفته می شود دیس پپسی به طور كلی به دو گروه بدون زخم و با زخم تقسیم می شود كه یكی از اتیولوژیهای مطرح در نوع بدون زخم اختلالات روانی است و بدلیل افزایش این اختلالات در سطح جوامع بر آن شدیم كه به بررسی ارتباط این دو بپردازیم

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 50

حجم فایل: 65 کیلو بایت

چكیده:

دیس پپسی یكی از علل رایج مراجعة بیماران به درمانگاههای عمومی بوده و برای آن اتیولوژیهای مختلفی درنظر گرفته می شود. دیس پپسی به طور كلی به دو گروه بدون زخم و با زخم تقسیم می شود كه یكی از اتیولوژیهای مطرح در نوع بدون زخم اختلالات روانی است و بدلیل افزایش این اختلالات در سطح جوامع بر آن شدیم كه به بررسی ارتباط این دو بپردازیم.

روش تحقیق

106 بیمار كه به علایم دیس پپسی به درمانگاه مراجعه و در مراحل اولیه و در مراحل اولیه علت خاصی برای آنها یافت نشد، انتخاب شدند و برای این بیماران جهت بررسی بیشتر آندوسكوپی انجام شد. سپس این بیماران به دو گروه Case كه در نتیجه آندوسكوپی منفی و گروه Control كه در آنها نتیجه آندوسكوپی مثبت بود تقسیم و Beck’s Score بعنوان شاخص افسردگی در این دو گروه سنجیده شد.

نتیجه

بررسی آماری نشان دادند كه اختلاف معنی داری از نظر Beck’s Score در گروه Case نسبت به گروه كنترل وجود نداشت كه این به نفع رد فرضیه دخالت افسردگی در ایجاد علائم دیس پپسی در بیماران آندوسكوپی منفی است.

فهرست

عنوان

صفحه

فصل یكم

مقدمه پژوهش و بیان مسئله

8

اهمیت مسئله پژوهش

11

اهداف پژوهش

18

فرضیه یا سئوالات پژوهش

18

تعریف واژگان

18

فصل دوم

بازنگری منابع و مطالعات چاپ شده

21

فصل سوم:

روش اجرای پژوهش

26

تعریف جامعه پژوهش

26

تعداد نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه

26

نوع پژوهش و روش انجام كار

26

ابزارهای بكارگیری

27

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

27

رعایت نكات اخلاقی

27

فصل چهارم:

نتایج

30

جداول

31

فصل پنجم:

بحث و تفسیر و نتیجه گیری نهایی

37

محدودیت و پیشنهادها

40

بخش ضمایم:

فهرست منابع

43

پرسشنامه

46

چكیده انگلیسی

53

مقدمه

دیس پپسی عنوانی برای نامگذاری مجموعه ای از علایم و نشانه های غیراختصاصی گوارشی است علایمی كه اغلب، موجبات ناراحتی طولانی بیماران را فراهم می آورند. دیس پپسی یك سندروم است، به این معنی كه دربرگیرنده تعدادی از علایم و نشانه های گوارشی است، بدون اینكه بر تشخیص خاصی دلالت كند. یافتن مكانیسمی كه توجیه كننده بروز علایم دیس پپسی باشد نیاز به بررسی بیمار و اغلب انجام آزمونهای پاراكلینیكی دارد.

مواردی وجود دارند كه در آنها هیچ كدام از مطالعات بالینی و پاراكیلینیكی، منجر به كشف یك مكانیسم شناخته شده كه پیدایش علایم را توجیه نماید نمی شوند. در این موارد از اصطلاح دیس پپسی عملكردی functional dyspepsia استفاده می شود.

اساساً اختلالات عملكردی (Functional) در برابر بیماریهای ارگانیك (Organic) قرار می گیرند. به طور كلی دیس پپسی به دو نوع عمده 1) با زخم 2) بدون زخم تقسیم می شود.

نوع بدون زخم آن بیمارانی هستند كه دارای سمپتوم های دیس پپسی هستند. بدون آنكه شواهدی از بیماریهای عضوی توجیه گر آن یافت شود (20/19) شایعترین بیماریهای عضوی كه منجر به دیس پپسی می گردند زخمهای پپتیك معده و اثنی عشر، رفلاكس معدی، مروی، سرطان معده، گاستروپازی، سنگ صفراوی می باشند (21)

دیس پپسی از شایعترین شكایات بیماران مراجعه كننده در درمانگاههای گوارش بوده و میزان بالایی از مشاوره های مربوط به این بیماری است (21) این بیماری دامن‌گیر متجاوز از یك چهارم جمعیت عمومی جهان است و یكی از علل شایع مشورتهای پزشكی می باشد و دربرگیرندة 5 درصد ویزیت بیماران در مطب ها و 70-40 درصد شكایات گوارشی آنان در درمانگاههای عمومی است (22) از آنجا كه هزینه بررسی و درمان بیماران مبتلا به دیس پپسی قابل توجه است و در مطالعات انجام شده هزینه متوسط بالغ بر یك میلیون دلار بدون محاسبات هزینه آندوسكوپی بر جامعه تحمیل می شود (22) از طرف دیگر این علایم كارایی بیماران را كاهش قابل ملاحظه‌ای می دهد، نیاز توجه به آن و یافتن راه حل مناسب براساس اتیولوژیهای ایجادكننده بر همگان مشهود است.

در بسیاری از بیماریهای عملكردی تأثیر اختلالات روانی همزمان، اثبات شده یا قویاً مورد شك قرار گرفته است. از طرفی با پیشرفت های قرن حاضر و افزایش استرسهای اجتماعی و قرار گرفتن اختلالات خلقی و به طور مشخصی افسردگی در رأس هرم كاهش امید به زندگی life expectaicy با در نظر گرفتن این واقعیت كه بسیاری از اختلالات روانی خود را به صورت جسمی نشان می دهند لزوم دانستن نقش این اختلالات در بروز دیس پپسی مشخص بوده می توان بار اقتصادی زیادی از دوش جامعه بردارد.

با كشف مدیاتورهای شیمیایی گوناگون در بافتها و ارگانهای مختلف بدن و مشخص شدن نقش آنها در واكنش های زیستی، پنجره ای جدید برای نگریستن به رخدادهای مختلف سوماتیك، از ورای دنیای عظیم و متنوع روانپزشكی گشوده شده است. در واقع با نگاه به مدیاتورهای مشترك بین دستگاه عصبی و سایر ارگانها و تغییرات شناخته شده سطوح این مدیاتورها در جریان بیماریهای روانی، می توان مكانیسمهایی را برای بیان چگونگی پیدایش بیماریهای روان تنی (Psychimetic) یا عملكردی (Functional) تصور كرد. به این ترتیب، تعریف بیماریهای عملكردی به عنوان اختلالات بدون عامل اتیولوژیك چندان صحیح نخواهد بود. بلكه باید مكانیسم‌های درونزای را درنظر داشت كه مستقیماً، یا با واسطه به تأثیر فعالیتهای روانی بر اندامها و ارگانهای مختلف بدن اعمال اثر می نمایند.

در این مطالعه، دیس پپسی برای بررسی ارتباط بین اختلالات روانی و سوماتیك انتخاب شده است. در نوع عملكردی این بیماری، نقش افسردگی شناخته شده است. سعی بر این بوده كه علاوه بر تحقیق وجود ارتباطی از این دست در بیماران مورد مطالعه، تأثیر عوامل مداخله گر دیگر نیز درنظر گرفته شده، مقایسه ای نیز بین شیوه افسردگی در دیس پپسی عملكردی و نوع ارگانیك به عمل آید. اساساً در این پژوهش سؤال این است كه آیا میزان افسردگی در كسانی كه دیس پپسی عملكردی دارند تفاوتی با كسانی كه دیس پپسی ارگانیك دانرد می كند یا خیر؟ و به همین دلیل به بررسی شیوع افسردگی در دو گروه مبتلا به دیس پپسی و دیس پپسی عملكردی پرداخته شده است.

بیان مسأله

دیس پپسی (Dyspepsia)

دیس پپسی یك نشانگان گوارشی است كه با تركیبی از درد شكمی و شكایاتی غیر از درد مشخص می شود. درد عموماً در بخش مركزی قسمت فوقانی شكم لوكالیزه می شود و ماهیت آن با درد ناشی از سایر سندرومهای گوارشی نظیر بیماری رفلاكس معده – مروی (GERD) و سندروم روده تحریك پذیر (IBS) متفاوت است (1).

تعریف دیگری كه برای دیس پپسی مطرح است تعریفی است كه Barbara etal از آن استفاده كرده اند و بدین صورت است كه علایم دوره‌ای یا پایدار شكمی، معمولاً در ارتباط با غذاخوردن، كه بیماران یا پزشكان معتقدند كه به علت ناراحتی در قسمت برگزیمال دستگاه گوارش ایجاد شده است اصطلاح دیس پپسی عملكردی ممكنست برای بیمارانی به كار رود كه این نوع از علایم را نشان می دهند و هیچ پروسه بیماری قابل توجهی در آنها شناخته نشده است (23).

این ستدروم دارای میزان شیوعی برابر با 50 درصد در جمعیت عمومی است و می تواند در نتیجه بیماریهای ارگانیك، سیستمیك و متابولیك متعددی به وجود آید، ولی در اغلب مواقع زمینه ای كه توجیه كننده ایجاد بیماری باشد، حتی پس از ارزیابی های دقیق و گسترده مشخص نمی شود در چنین مواقعی از عنوان دیس پپسی عملكردی (Functional Dyspepsia) استفاده می شود (2 و 1).

در این بیماری آنچه بیمار را آزار می دهد علاوه بر درك ماهیت آن عنوان شد، مسائلی نظیر نفخ، تهوع، سیری زودرس، احساس پری شكم، بلی اشتهایی، سوزش سردل و اروغ زدن هستند كه می توانند با یا بدون ارتباط با صرف غذا باشند (1).

مكانیسم هایی كه در حال حاضر برای توجیه Functional Dyspepsia درنظر گرفته می شوند به سه دسته تقسیم می شوند (a التهاب مخاط دستگاه گوارش (b حساسیت بیش از حد (Hypersensitivity) و اختلالات حركتی دستگاه گوارش (Dysmatility) (3 و 1).

در هر حال تنوع نشانه ها و علائم، مطرح كننده وجود مكانیسم های متعدد پاتولوژیك زمینه ای در دیس پپسی عملكردی است بر اساس مكانیسم های احتمالی زمینه ای، دیس پپسی به دو زیرگروه تقسیم می شود كه این دو زیرگروه در مطالعات و گزارشهای مختلف با نامهای متفاوتی عنوان شده اند، ولی در همة آنها اساس تئوری بر اساس تقسیم بندی تقریباً یكسان است این دو زیرگروه عبارتند از: دیس پپسی بدون زخم و دیس پپسی همراه با زخم.

دیس پپسی بدون زخم با نامهای عملكردی (Functional)، ایدیوپاتیك، essential و دیس پپسی اولیه نیز معرفی شده است.

دیس پپسی همراه زخم با عناوینی چون دیس پپسی دارای علت مشخص و دیس پپسی ثانویه مترادف است (6 و 5 و 4 و 1).

انواع دیس پپسی

1) دیس پپسی ثانویه

در 40 درصد از بیماران مبتلا به دیس پپسی می توان یك علت ارگانیك برای توجیه علائم پیدا كرد در این حالت دیس پپسی از نوع ثانویه و دیس پپسی دارای علت مشخص نامیده می شود. (5)

شایعترین بیماریهای ارگانیك كه منجر به دیس پپسی می شوند عبارتند از اولسرپپتیك (در معده یا اثنی عشر) بیماری رفلاكس معده – مری (GERD)، كانسر معده، گاستروپارزی، كوله لیتیازیس، پانكراتیت حاد یا مزمن، بیماریهای كه منجر به سوء جذب می شوند، انگلهای روده ای، ضایعات ایسكیمیك روده ای و سرطانهای شكمی خصوصاً پانكراس (4).

2)دیس پپسی عملكردی

در حدود 60 درصد از مبتلایان به دیس پپسی، ارزیابیهای متعدد، به كشف عامل توجیه كننده علایم بیمار نمی انجامد. در چنین مواردی، دیس پپسی عملكردی، ایدیوپاتیك، اویله یا بدون زخم می نامند (6 و 1). این نوع دیس پپسی به صورت وجود درد و احساس ناراحتی مزمن برای حداقل یك ماه تعریف می شود ناراحتی های شكمی می توانند سیری زودرس، نفخ شكمی بعد از صرف غذا و تهوع، استفراغ و سایر علایم غیراختصاصی باشند. شكایت باید در دوره‌های زمانی قابل توجهی وجود داشته باشند، بدون اینكه شواهد بالینی و پاراكلینیكی اعم از آزمایشات بیوشیمی، اندوسكوپی، سونوگرافی و غیره منجر به بافته شدن یك بیماری ارگانیك توجیه كننده علایم شوند. البته، حتی با درنظرگرفتن این خصوصیات، هوز هم بین شكایات مربوط به دیس پپسی و علایم و نشانه های سندروم روده تحریك پذیر همپوشانی و تداخل وجود دارد. (7)

دیس پپسی بدون زخم خود به چهار دسته تقسیم می‌شوند این چهار دسته عبارتند از: دیس پپسی زخم مانند (ulcer like)، رفلاكس مانند (Reflux like)، اختلال حركتی مانند (Dysmotility like) و نوع غیراختصاصی (5).

این تقسیم بندی بر اساس شكایت عمدة بیمار است به این صورت كه در نوع زخم مانند شكایت اصلی بیمار، درد اپی گاستر است شكایتی كه به طور عمده در بیماری اولسرپپتیك هم وجود دارد.

دیس پپسی رفلاكس مانند، با سوزش سر دل (Huitvuros)، رگورژیتاسیون محتویات معده در داخل مری، و یا هر دو، بدون وجود شواهد آندوسكوپیك واضح به نفع وجود مخاط بارت یا ازوفاژیت مشخص می شود. در دیس پپسی اختلال حركتی مانند (Dxysmotulity)، تهوع و استفراغ، سیری زودرس، نفخ و احساس سنگینی شكم شكایت غالب است.

در صورتی كه بیمار مشخصات هیچ یك از گروههای فوق را نداشته باشد یا بیمار تركیبی از علایم فوق را دارا باشد دیس پپسی از نوع غیراختصاصی (Non Specific) است. (7 و 5)

بین 40 تا 80 درصد از بیماران ممكن است شكایاتی را داشته باشند كه به دو زیرمجموعه یا حتی بیشتر تعلق دارند به علاوه، شكایات، با گذشت زمان تغییر می كنند.

البته لازم به ذكر است كه بر طبق آزمونهای انجام شده فقط وجود یا عدم وجود یك علامت یا مجموعه ای از علایم دیس پپسی كمكی به تقسیم بندی بیماران بر اساس تابلوی پاتوفیزیولوژیكی آنها نمی كند درحالیكه جنس مونث، وزن كم بدون و پری متوسط تا شدید سر دل بعد از غذا یا استفراغ بعد از غذا نشانه های احتمالی gostic Motor abnamalties هستند (179.

پاتوژنزدیس پپسی

فرضیه های متعددی برای توجیه بروز علایم و نشانه های دیس پپسی بدون زخم عنوان شده كه مهمترین آنها ذكر می شوند. برطبق یك فرضیه، افزایش سطوح ترشح اسید معده یا افزایش اسید معده یا افزایش حساسیت به اسید و یا هر دو مكانیسم عامل ایجاد شكایت مربوط به دیس پپسی می باشند (3). فرضیه اختلال حركتی، این پیشنهاد را مطرح می سازد كه اختلالات حركتی دستگاه گوارش فوقانی نظیر، رفلكس معده – مری (GERD)، گاستروپارزی، اختلالات حركتی روده كوچك یا دیس كنزی صفراوی سبب بروز علایم و شكایات دیس پپسی می شوند، اختالالات حركتی معده، به وسیله مطالعات سینتوگرافی تخلیه معده، الكتروگاستروگرافی و مانومتری آنترودئودنال در 25 تا 60 درصد از بیماران مبتلا به دیس پپسی بدون زخم ثابت شده است (6 و 5 و 3).

گاستریت ناشی از ویروس، التهابات عفونی ناشی از هلیكوباكترپیلوری و «عدم تحمل غذایی» كه بر اثرات آلرژیك یا پاسخ های ترشحی وابسته به مواد غذایی خاصی تكیه می كند، از دیگر فرضیه های مطرح شده هستند (8).

آنچه اهمیت دارد، توجه این موضوع است كه تغییرات سطوح ترشح اسید، یا اختلالات حركتی، ممكنست ثانویه به عامل اتیولوژیك دیگری باشند. به بیان دیگر، باید این احتمال را در نظر داشت كه اختلالات مذكور، در سیر بیماری پدید آیند و معلول عامل اتیولوژیك باشند نه اینكه عامل ایجاد بیماری.

فرضیة تشدید گیرنده های احشایی، بر اساس این باور است كه شكایات دیس پپسی به علت افزایش پاسخ به تحریكات فیزیكی نظیر فشار ناشی از دیستانسیون و تحریكات روانی می باشد (5).

بالاخره فرضیه روانی، بر اثرات اختلالات روانی در بروز شكایات گوارشی تكیه می‌كند و افسردگی و اضطراب یا اختلالات سایكوسوماتیك را منشاء اولیه بیماری می دانند (5 و 1).

گزارش شده است كه بیماران مبتلا به دیس پپسی عملكردی بیشتر دچار اضطراب neurotucisme و افسردگی نسبت به جامعه سالم هستند توانایی این افراد برای مطابقت با عوامل استرس زا ممكنست ناكامل بوده و راهی كه برای كنار آمدن با عوامل استرس زا انتخاب می كنند ممكن است بر علایم آنها تأثیر بگذارد (23).

اعتقاد به فشار روانی دیس پپسی تا آنجا پیش رفته است كه برخی از صاحب نظران دیس پپسی بدون زخم را، دیس پپسی عصبی (Nerrous Dyspepsia) نامیده اند (10).

در مطالعاتی كه در این زمینه صورت گرفته، اختلالات روانی از قبیل اضطراب و افسردگی در مبتلایان به دیس پپسی نسبت به افراد سالم به نسبت بیشتری وجود داشته است و این حالت، مستقل از وجود شكایت بوده است هرچند ذكر شده كه این ارتباط از نظر بالینی ممكن است چندان معنی دار نباشد (10)

درمان دیس پپسی

در مورد درمان دیس پپسی عملكردی یا بدون زخم، اختلاف نظر فراوانی وجود دارد اطلاعات متنوع و بعضی اوقات متناقضی در بارة درمان بیماران مبتلا به دیس پپسی بدون زخم یافت می شود درمان مبتنی بر اصول پاتوفیزیولوژیك و مكانیسم پاتوژتو بیماری است. درمانهایی پیشنهاد شده اند كه هر یك بر اساس یكی از تئوریهای پاتوژنز، شكل گرفته است.

با توجه به تنوع و عدم قطعیت این تئوریها درمانها هم متعدد و در عین حال فاقد پشتوانه مستحكم هستند. به طور كلی بررسی های درمانی وسیعی انجام گردید كه شامل داروهای ضد ترشحی، داروهای پروكنتیك و ریشه كنی هایكوباكترپیلوری است.

به همه بیماران توصیه می شود از ریسك فاكتورهای اولسرپپتیك ازجمله مصرف داروهای NSAID، مصرف سواد محرك مانند كافئین و مصرف سیگار پرهیز كنند. در برخی مطالعات، عنوان شده است كه دوزهای بالاتر از داروهای كاهنده اسید معده اثرات مثبتی دارد ولی داروهای پروكینتبك Prokinetic، آنتی اسیدها و بلوكرهای گیرندة (H2Blockers)H2، به میزان كمی، نسبت به پلاسبو موثر بوده اند. داروهای روان درمانی به ویژه ضد افسردگی های 3 حلقه ای در كاهش شكایات ناشی از ذیس پپسی، موثر ارزیابی شده اند. برای این منظور داروهای SSRI (مهاركننده بازجذب سروتونین) و داروهای ضد اضطراب نیز بكار رفته اند.

درمانهای روانشناختی (Pshckological Treatment) از قبیل Biofeed – back و Stress management و Interpersonal psychetherapy و Cognitive Therapy نیز در دیس پپسی عملكردی مؤثر بوده اند (11 و 9).

اهداف

هدف اصلی از انجام این مطالعه بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی مراجعه كننده به درمانگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول اكرم (ص) طی 3 ماهه دوم سال 1383 می باشد .

اهداف فرعی

1)‌تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دبس پپسی به تفكیك یافته های آندوسكوپی

2)تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دیس پپسی به تفكیك جنس

3) تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به دبس پپسی به تفكیك سن

تعاریف به كار رفته در این پژوهش

افسردگی :برای سنجش میزان افسردگی در بیماران مورد مطالعه از فرم Becks Depression Inventory كه استاندارد شده با جامعه ایران بود استفاده شد. (ضمیمه دو)‌و در این پژوهش score>8 را مثبت و score<18 را منفی فرض كردیم (26) ولی شدت افسردگی در نظر گرفته نشده است .

– علایم دیس پپسی :در این پژوهش از یك فرم دموگرافیك (ضمیه 1)استفاده شد كه در آن شش علامت عمده دیس پپسی (دل درد.ترش كردن – آروغ زدن – احساس پرسردل)(18) از بیماران سئوال شده و یك سئوال باز جهت بیان مشكلات دیگر نیز مطرح شده بود .

– یافته های آندوسكوپی مثبت :شامل اولسریپتیك – ازوفاژیت – هیاتال هرنیا – ضایعه تومورال و گاستریت بود .

انواع متغیرهای مورد مطالعه

1)جنس

2) سن

3) یافته های مثبت آندوسكپی

4)یافته های منفی آندوسكوپی

5) افسردگی

بزنگری منابع موجود و مطالعات چاپ شده

Review of Literature

بازنگری منابع موجود و مطالعات چاپ شده

Pam xiaoping (2000) و همكاران طی مطالعه ای به بررسی فاكتورهای روانی در شكل گیری و درمان دیس پپسی عملكردی پرداخته اند گروه مورد مطالعه شامل 24 نفر بیمار سرپایی و بستری (بین 77-16 ساله با میانگین سنی 02/1565/47 سال) و شامل 14 نفر زن و 15 نفر مرد بود كه شكایت اصلی آنها دیس پپسی بود در 18 مورد از آنها با آندوسكوپی شواهدی دال بر گاستریت كشف شد و 6 نفر باقیمانده پاتولوژی خاصی نداشتند تمام24 بیمار مبتلا به FD قبلاً تحت درمان با داروهای آنتی اسید، آنتی كلنیژیك ها، پروكینیتكها و رژیم غذایی برای مدتی بین 6 ماه تا 6 سال قرار گرفته بودند و هیچ بهبودی قابل توجهی نداشتند 24 داوطلب سالم به طور اتفاقی انتخاب شدند (بین 57-18 ساله با میانگین سنی 76/164533 سال 10 زن و 14 مرد مرد) و گروه كنترل را تشكیل دادند از تمام افراد مورد مطالعه HRSD و HAS و SCl-90 طی مصاحبات گرفته شد 13 بیمار تحت درمان با Paroxetin برای 8 هفته و 11 بیمار تحت درمان با فلوكستین برای 8 هفته قرار گرفتند و روان درمانی بیشتر به صورت شناختی رفتاری (Cognitive-behaviaral) انجام شد و تشویق شدند كه بدون توجه به علائم گوارش خود به زندگی نرمال بازگرداند.

قبل از درمان تفاوت فاحشی از نظر Score در HESD و HAS بین گروه مورد و گروه شاهد وجود داشت و نتایج قبل از درمان نشان داد كه به طور معمول افسردگی و اضطراب. بیشتر اضطراب در بیماران مبتلا به FD یافت می‌شود بعد از 8 هفته در سال تمام 24 بیمار مبتلا به FD بهبود قابل ملاحظه یا در علایم گوارشی پیدا كردند به این ترتیب محققین نتیجه گرفتند كه فاكتورهای روانی در اتیولوژی دیس پیسی عملكردی نقش عمده ای ایفا می نمایند و آنتی دپرسان‌ها در درمان بیماران مؤثرند (12).

روش تحقیق افت تحصیلی رشته روانشناسی و علوم تربیتی

انسان در درون خانواده متولد می‌شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده می گیرد و همواره با آن سر و كار دارد، بنابراین مهمترین تجربیات انسانی كه اساسی ترین عوامل شكل دهندة شخصیت محسوب می‌شود در درون خانواده شكل می گیرد خانواده نخستین مدرسه و مهد اصلی تربیت است، كارگاه اصلی الگوسازی است، زمینه ساز تحول و تكامل است ما هیچ بنیادی را ن

شما برای خرید و دانلود روش تحقیق افت تحصیلی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات روش تحقیق افت تحصیلی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

انسان در درون خانواده متولد می‌شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده می گیرد و همواره با آن سر و كار دارد، بنابراین مهمترین تجربیات انسانی كه اساسی ترین عوامل شكل دهندة شخصیت محسوب می‌شود در درون خانواده شكل می گیرد خانواده نخستین مدرسه و مهد اصلی تربیت است، كارگاه اصلی الگوسازی است، زمینه ساز تحول و تكامل است ما هیچ بنیادی را ن

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 55

حجم فایل: 91 کیلو بایت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه 1

بیان مساله 5

ضرورت تحقیق 5

سوال های تحقیق 7

فرضیه های تحقیق 8

تعریف و مفاهیم و اصطلاحات 9

پیشینه تحقیق 13

مقدمه 14

تحقیقات جهانی انجام شده 21

وضعیت مطالعات در جهان 23

روش تحقیق 26

مقدمه 27

منابع

مقدمه:

انسان در درون خانواده متولد می‌شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده می گیرد و همواره با آن سر و كار دارد، بنابراین مهمترین تجربیات انسانی كه اساسی ترین عوامل شكل دهندة شخصیت محسوب می‌شود در درون خانواده شكل می گیرد. خانواده نخستین مدرسه و مهد اصلی تربیت است، كارگاه اصلی الگوسازی است، زمینه ساز تحول و تكامل است. ما هیچ بنیادی را نمی شناسیم كه جنبة سرنوشت سازی و تربیت از خانواده مؤثرتر باشد. كودك درسهای اصلی و اساسی خود را از خانواده می گیرد هر سازندگی یا اشتباهی كه در آن واقع گردد مستقیماً در كودك اثر می گذارد.

خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و سنن است و اهمیت آن همیشگی است و برای دوام و بقای جامعه و تمدن و فرهنگ راهی جز آن وجود ندارد. از لحاظ واحد می یابیم كه خانواده كوچك است ولی از لحاظ اهمیت بسیار مهم و بزرگ است. زیرا هستة اصلی و زیرساز جامعه های بشری است.

خانواده در كودكان دارای دو گونه تأثیر است: وراثتی و محیطی

در بعد وراثت باید گفت كودكان وارث بسیاری از صفات و ویژگیهایی از والدین خویشند، ازجمله: ساخت و اسكلت بندی بدن، مسائل مربوط به جنبه های هوشی و استعدادی، بیماریهای جسمی و روانی، مخصوصاً آنها كه مزمن بوده اند، جنبه های مربوط به فیزیولوژی و وظایف اعضا و قد و رنگ و طول عمر و حتی طاسی سر، ویژگیهای مربوط به خون و ارهاش آن.

در جنبة محیط باید گفت طفل تحت تأثیر محیط داخل رحم و محیط بیرون است. سلامت یا عفونت های رحمی به كودك سرایت كرده و اثرات كشنده ای می تواند داشته باشد. محیط خارج رحمی برای او امری حتمی و اجتناب ناپذیر و حتی غیرقابل انتخاب و نوع تربیت آن تحمیلی و اجباری است. طبیعی است كه كودك در چنین محیطی شكل گیرد و نتواند از جبر محیط لااقل در دوران كودكی رهایی یابد.

افراد یك خانواده، ساخته و پرداخته عوامل محیطی وراثتی هستند و به همین دلیل شخصیت شان شدیداً تحت تأثیر این عوامل است تا حدی كه می توان گفت كودك آئینه‌ای تمام نما از معجون و تركیب شخصیت والدین است. شرایط عادی و یا بحرانهای خانوادگی در او شدیداً اثر گذارده و رشد آنان را تحت نفوذ قرار خواهد داد. (قائمی، 1374)

خانه مكانی است كه شخصیت اولیه انسان در آنجا شكل گرفته و سنتها و الگوها، قوانین و همین طور ضوابط آن، در كودك اثر داشته و برای او می تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی بیشتر می توان به اهمیت خانواده واقف شد كه فردی عاری از خانواده بشود و به خاطر مسائلی همچون طلاق، مرگ، و … از خانواده جدا شود. خانواده می تواند عامل سازندگی یا ویرانی و نابودی اعضا خود مخصوصاً كودكان شود، خانواده می تواند سلامت و شرافت و یا انحرافات و اختلال در فرد ایجاد كند. خانواده همچنین در تذهیب اخلاق، حفظ سلامت جسمی و روانی و تربیت افراد تشكیل دهندة خود مؤثر است، در صورت موجود بودن كانون گرم خانوادگی همراه با سلامت و تربیت صحیح، می تواند عامل پیشرفت و تكامل هر یك از اعضای خود باشد.

بطور كلی می توان اینگونه بیان كرد كه خانواده جایی است كه تعلیم و تربیت همه جانبة كودك در آنجا صورت می گیرد. كودك طی تماسهای روزانه خود با اعضای خانواده با دنیای اطراف خویش آشنایی حاصل می كند و در معرض تجربیات جدید و فراگیری قانونمندی و اصول زندگی می باشد. اكثر متخصصین امور تربیتی، به نقش اساسی والدین در شكل گیری شخصـــیت كودك تأكید ورزیده و خانواده را به عنوان هستة اجتماعی معرفی می كنند. (نجاتی، 1371)

یكی از مهمترین مشكلاتی كه معمولاً نظامهای آموزش و پرورش جهان، با آن روبرو می باشند و به عنوان عمده ترین معضل نظام آموزش محسوب می گردد افت تحصیلی است كه هر سال بگونه های مختلف مقدار قابل توجهی از منابع انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و موجب آثار زیانبار و جبران ناپذیری در حیات فردی و خانوادگی افراد مردود برجای گذارده و نابسامانی های اجتماعی فراوانی نیز به وجود آورده و كارایی و باروری نظامها را با نقصان روبرو می سازد.

با توجه به مهم بودن این مسئله خاص و عام هر یك به دلایلی چند به این مسئله توجه داشته و غالباً از بهای سنگین این ضایعه و یا اتلاف منابع عظیم مالی و انسانی صحبت می كنند و در این میان مجامع علمی و فرهنگی بخصوص دست اندركاران تعلیم و تربیت با تحقیقات و پژوهشهای پر دامنه خود سعی در كاهش انواع افت تحصیلی دارند كه علاوه بر جلوگیری از خسارتهای اقتصادی و مالی باعث تخفیف مشكلات روانی و اجتماعی در سطح خانواده ها و جامعه می گردد و گاهی انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش‌آموزان و آماده سازی آنان برای شركت فعال در جامعه را سبب می شوند.

امروزه در كشور ما نیز این پدیده به میزان چشمگیری رقم بالایی را به خود اختصاص داده و موجب تلف شدن استعدادهای بالقوه انسانی و توان مالی خانواده‌ها و جامعه می گردد كه شناخت انواع و ابعاد این افت، و تحلیل این مسئله و تجسس در علل بوجود آورندة آن و راههای مقابله با آن یكی از مهم ترین موضوع‌های پژوهشی و تحقیقی نظامهای آموزش و پرورش است. بسیاری از افراد ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد درسی را افت تحصیلی می دانند به نظر می رسد كه این تصور درست نباشد چرا كه ناتوانی كودك در فراگیری دروس ممكن است از نقصان ذهنی و محدودیتهای آن ناشی شود درحالیكه افت تحصیلی به معنای نزول از سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش است.

به منظور تمایز بین این قبیل ناتوانیها و افت تحصیلی ارائه تعریفی از افت تحصیلی لازم و ضروری است. «افت تحصیلی به كاهش عملكرد تحصیلی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب گفته می‌شود» توجه به تعریف فوق نشان می دهد كه مقایسه دو بخش عملكرد تحصیل قبلی و فعلی دانش آموز بهترین شاخص از افت تحصیلی است. (لیامی، نجاریان، مكوندی 1373)

از آنجا كه افت تحصیلی علاوه بر نظام آموزش (هدفها و برنامه های آموزش، مواد درسی، برنامة درسی، وضعیت و نقش معلمان و مدیریت آموزش، روشهای تدریس …) با فرهنگ و نظام اجتماعی، ساختار سیاسی و نظام خانوادگی هر كشور رابطه تنگاتنگی دارد، محقق را بر آن می دارد تا در تحقیق و پژوهش خود ارزیابی های دقیقی از عوامل خانوادگی مؤثر بر تكرار پایة دانش‌آموزان مقطع راهنمایی داشته باشد.

بیان مسئله

افت تحصیلی را به دو صورت كمی و كیفی طبقه بندی می كنند. افت كمی به صورت نسبت دانش‌آموزانی كه نمی توانند یك دورة آموزشی را بر اساس هدفهای آموزشی آن دوره بگذرانند به كل دانش‌آموزانی كه وارد دورة آموزشی مذكور می شوند تعریف می‌شود. و افت كیفی منظور درصد معینی از دانش‌آموزان هستند كه از عهدة گذراندن امتحانهای رسمی برمی آیند اما مهارتها و توانائیهای لازم را آنچنان كه در هدفهای آموزشی و پرورشی پیش بینی شده است، به دست نمی آورند. (شریفی، 1369)

در این تحقیق نیز به مسئله تكرار پایة تحصیلی یا مردودی كه فقط جنبة كمی بازدهی نظام آموزش و پرورش كه در چارچوب نمرات درس دانش‌آموزان است می پردازیم تا با بررسی آماری درصد دانش‌آموزان مردود به نتایجی مثمر ثمر رسیده و آن را مورد استفاده قرار دهیم.

در تعریف مردودی یا تكرار پایه تحصیلی می توان گفت كه «تكرار یك كلاس برای دانش آموزی كه در خلال یك سال تحصیلی در همان كلاس و پایه كه در سال قبل به سر می برده به تحصیل ادامه می دهد و همان كاری را انجام می دهد كه در سال گذشته نیز انجام داده است» (امین فر، 1365)

ضرورت پژوهش

امروزه یكی از مشكلات عمده نظام آموزشی كشور ما پدیدة مردود شدن دانش‌آموزان است كه علاوه بر خسارات اقتصادی كه رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد و با توجه به تأثیرات فراوان مردود شدن در حیطه فردی و اجتماعی می توان برخی از علل این پدیده را شناسایی كرده و به دنبال آن با ارائه راه كارهای مناسب با این معضل فردی، اجتماعی مقابله كرد و موجب جلوگیری از هدر رفتن نیروی بالقوه انسانی و مالی گردید.

چاره اندیشی در این زمینه:

1) موجب جلوگیری از هدر رفتن نتایج مادی و معنوی و نجات انسانهایی است كه پس از شكست تحصیلی زمینه مساعدی برای بزهكاریهای اجتماعی دارند.

2) جلوگیری از این امر با كاهش تعداد مردودین باعث خواهد شد كه نظام آموزشی بتواند امكانات تحصیلی در اختیار افرادی كه این مردودین جای آنها را اشغال كرده اند قرار دهد.

3) از تراكم كلاسها كاسته شود و كیفیت آموزشی بهبود یابد.

4) منابع را در اختیار بهبود برنامه های تربیت معلم و مواد آموزشی، كمك آموزشی و غیره قرار دهد كه ضعف و كمبود آنها عامل اصلی افت تحصیلی و مردودی به شمار می آید.

سئوالهای1 پژوهش

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ برای پرسشهای مطروحة زیر است.

1- آیا بین میزان تحصیلات والدین و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟

2- آیا بین میزان درآمد والدین و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟

3- آیا بین عدم روابط صمیمی والدین با فرزندان و مردود شدن آنان رابطه ای وجود دارد؟

4- آیا بین جداییهای والدین (فوت، طلاق) و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟

5- آیا بین علاقه و انتظار كمتر والدین به تحصیل فرزندان و مردود شدن آنان رابطه ای وجود دارد؟

6- آیا بین عدم روابط والدین دانش آموز با معلم دانش آموز و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟

7- آیا بین مهاجرت و جابه‌جایی خانواده و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟

8- آیا بین عدم وجود منابع و مواد خواندنی در خانه (كتاب، روزنامه، مجله) و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟

9- آیا بین عدم آموزشهای درسی و غیر كلاسی (مثل معلم خصوصی و كلاس تقویتی و متفرقه و كمك خانواده) و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟

10- آیا بین تعداد فرزندان خانواده و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟

11- آیا بین ترتیب تولد فرزندان و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟

فرضیه های1 پژوهش

فرهنگ وبستر2 فرضیه را چنین تعریف می كند: «فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی كه اغلب بی آنكه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد، پذیرفته می‌شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج كرد، و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیتهائی كه نزد ما معلوم است یا می توان آنها را معلوم ساخت آزمود.» 0(هومن 1380)

فرضیه های پژوهش به شرح زیر می باشد:

1- میزان تحصیلات والدین دانش‌آموزان مردود كمتر از تحصیلات والدین دانش‌آموزان عادی است.

2- میزان درآمد والدین دانش‌آموزان مردود كمتر از درآمد والدین دانش‌آموزان عادی است.

3- روابط صمیمی والدین با دانش‌آموزان مردود كمتر از روابط صمیمی والدین با دانش‌آموزان عادی است.

4- میزان جدایی (فوت، طلاق) والدین دانش‌آموزان مردود بیشتر از والدین دانش‌آموزان عادی است.

5- میزان علاقه و انتظار تحصیل والدین دانش‌آموزان مردود كمتر از والدین دانش‌آموزان عادی است.

6- میزان روابط والدین با معلم دانش‌آموزان مردود كمتر از روابط والدین با معلم دانش‌آموزان عادی است.

7- میزان مهاجرت و جابه جایی والدین دانش‌آموزان مردود بیشتر از والدین دانش‌آموزان عادی است.

8- میزان وجود منابع و مواد خواندنی در خانه (كتاب، روزنامه، مجله) دانش‌آموزان مردود كمتر از منابع موجود در خانه دانش‌آموزان عادی است.

9- میزان آموزشهای درسی غیر كلاسی (مثل معلم خصوصی و كلاس تقویتی و متفرقه و كمك خانواده) دانش‌آموزان مردود كمتر از دانش‌آموزان عادی است.

10- میزان جمعیت خانوادة دانش‌آموزان مردود بیشتر از جمعیت خانوادة دانش‌آموزان عادی است.

11- فرزندان غیر اول بیشتر از فرزندان اول خانواده مردود می شوند.

تعریف مفاهیم[1] و اصطلاحات[2]

در اغلب موارد به منظور آنكه رابطه ای كه در فرضیه بیان شده آزمون پذیر باشد، یعنی بتوان آن را از طریق مشاهده و آزمایش آزمود، لازم است متغیرهای مورد مطالعه از شكل انتزاعی و مفهومی خارج و به شكل عملی تعریف شود به بیان دیگر، پژوهشگر متغیرهای مورد مطالعه خود را به صورت عملی تعریف و نامگذاری می كنند (هومن، 1380) در این پژوهش نیز هر یك از متغیرها1 به صورت عملیاتی2 تعریف شده است و در پایان به هر یك از مؤلفه‌ها نمره‌ای داده شده است.

متغیر مستقل3: عوامل خانوادگی (تحصیلات والدین، درآمد والدین روابط والدین با فرزندان، جدایی والدین، توجه و علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان، رابطة والدین با معلم دانش آموز، مهاجرت و جابجایی، منابع و مواد خواندنی در خانه، آموزشهای درسی و غیر كلاسی، تعداد خانوار جنسیت)

1- تحصیلات والدین: منظور از تحصیلات والدین مدركی است كه با تحصیل در مدارس برای آنان صادر شده است.

2- روابط والدین با فرزندان: سطح طرد كنندگی و تأیید كنندگی: مقصود از والدین طرد كننده به خانواده هایی اطلاق می‌شود كه در آنها وضع رفتاری والدین موجب می‌شود فرزند از پدر و مادر خود فاصله بگیرد و در نتیجه از خانواده گریزان شود و مقصود از والدین تأیید كننده والدینی است كه با خوشرویی به پیشنهادهای فرزندان خود توجه می كنند و به نظر و عقاید آنها احترام می گذارند و به نیازهای آنها و آرزوهایشان علاقه مند هستند. آنها را به اظهار نظر و ابراز وجود ترغیب می كنند و هرگونه رفتار خوب را مورد تحسین و ستایش قرار می دهند. (انجمن اولیا و مربیان ایران، 1358)

روش تحقیق ارزشیابی شخصیت كودكان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

نقاشی كودك یك پیام است، آنچه را كه او نمی‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال می‎دهد بررسی و درك زبان نقاشی اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین و مربیان و روانشناسان و همه كسانی می‎گذارد كه خواهان درك و دریافت راز و رمز جهان كودك هستند، اكتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متكی است كه خط‎شناسی نیز از آن سود

شما برای خرید و دانلود روش تحقیق ارزشیابی شخصیت كودكان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات روش تحقیق ارزشیابی شخصیت كودكان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

نقاشی كودك یك پیام است، آنچه را كه او نمی‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال می‎دهد بررسی و درك زبان نقاشی اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین و مربیان و روانشناسان و همه كسانی می‎گذارد كه خواهان درك و دریافت راز و رمز جهان كودك هستند، اكتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متكی است كه خط‎شناسی نیز از آن سود

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 131

حجم فایل: 225 کیلو بایت

چكیده فصل اول:

نقاشی كودك یك پیام است، آنچه را كه او نمی‎تواند به لفظ درآورد به ما انتقال می‎دهد. بررسی و درك زبان نقاشی اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین و مربیان و روانشناسان و همه كسانی می‎گذارد كه خواهان درك و دریافت راز و رمز جهان كودك هستند، اكتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متكی است كه خط‎شناسی نیز از آن سود جسته است.بیان مسئله:با توجه به گسترش پژوهشهای تجربی در زمینه روانشناسی كودك به ویژه به كمك دانش رفتاری و داده‎های اساسی كه روانشناسی سنجشی در مورد پرورش سیستم عصبی و مركزی ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتاری كودكان دستخوش تغییرات مختلفی شده است. بنا به تحقیق (ورپیلو) دو روند اساسی در توسعه و پیشرفت درك كودك مؤثر واقع می‎شود كه یكی تشخیص شناخت اشیاء و دیگری تمایز بین آنهاست.اهداف پژوهش الف: استفاده از نقاشی به عنوان وسیله‎ای ساده برای سنجش رشد شناختی.

ب: به دست آوردن ارتباط بین جنسیت و رشد شناختی.

ج: به دست آوردن ارتباط بین سن و رشد شناختی.

اهمیت پژوهش:

در عصر حاضر هر روز كه می‎گذرد هنر كودكان اهمیت بیشتری می‎یابد و به خاطر تأثیری كه روانشناسی و علوم تربیتی از آن به عمل می‎آورد همپای دیگر هنرهای مختلف رو به تكامل و پیشرفت است، هنر و نقاشی كودكان گواه راستینی بر حقایق اجتماعی و روانشناسی است.

فرضیه:

سطح تحول‎یافتگی (رشد شناختی) در دختران بالاتر از پسران است.

تعاریف عملیاتی:

الف: تعریف رشد شناختی: رشد شناختی به تغییراتی مربوط می‎شود كه در حوزه فعالیت ذهنی روی می‎دهد و احساس، ادراك، حافظه، تفكر، استدلال و زبان را شامل می‎شود.

ب: تست آدمك رنگی: این آزمون در سال 1977 توسط ژاكلین روآیه روانشناس فرانسوی ابداع و هنجارگزینی شده است.

سایر فرضیه‎ها:

1- بین نمرات مقیاس سر دختران 6 ساله با نمرات سر پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

2- بین نمرات مقیاس سر دختران 7 ساله با نمرات سر پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

3- بین نمرات مقیاس سر دختران 8 ساله با نمرات سر پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

4- بین نمرات مقیاس سر دختران 9 ساله با نمرات سر پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

5- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 6 ساله با نمرات طرح بدن پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

6- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 7 ساله با نمرات طرح بدن پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

7- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 8 ساله با نمرات طرح بدن پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

8- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 9 ساله با نمرات طرح بدن پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

9- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 6 ساله با نمرات طرح لباس پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

10- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 7 ساله با نمرات طرح لباس پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

11-بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 8 ساله با نمرات طرح لباس پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

12- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 9 ساله با نمرات طرح لباس پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

13- بین نمرات كلی دختران 6 ساله با نمرات كلی پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

14- بین نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

15- بین نمرات كلی دختران 8 ساله با نمرات كلی پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

16- بین نمرات كلی دختران 9 ساله با نمرات كلی پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

17- بین نمرات كلی دختران 6 ساله با نمرات كلی دختران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

18- بین نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی دختران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

19- بین نمرات كلی دختران 8 ساله با نمرات كلی دختران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

20- بین نمرات كلی پسران 6 ساله با نمرات كلی پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

21- بین نمرات كلی پسران 7 ساله با نمرات كلی پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

22- بین نمرات كلی پسران 8 ساله با نمرات كلی پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

23- بین نمرات كلی دختران با نمرات كلی پسران تفاوت معناداری وجود دارد.

24- بین نمرات كلی دختران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.

25- بین نمرات كلی پسران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.

نتایج به دست آمده براساس فرمول ‎t تفاوت معنی‎دار رشد شناختی در دو گروه پسران و دختران را نشان می‎دهد یعنی دختران در این تست برتری خود را نسبت به پسران نشان دادند و از فرضیات مطرح شده به جز فرضیات 22-21-19-17-9-6-5-2-1، فرضیات دیگر تأیید شدند.

فصــل اول

مقدمه:

نقاشی كودك یك پیام است آنچه را كه او نمی‎تواند به لفظ درآورد و به ما انتقال دهد. بررسی و درك زبان نقاشی، اطلاعات ارزنده‎ایی را در اختیار والدین، مربیان، روانشناسان و همه كسانی می‎گذارد كه خواهان درك و دریافت راز و رمز جهان كودك هستند اكتشاف نظامدار این قلمرو به آخرین دهه‎های قرن گذشته بازمی‎گردد و بر قوانینی متكی است كه خط‎شناسی نیز از آنها سود جسته است. همچنین دیدگاه روان تحلیل‎گری براساس بررسی گستره معانی نمادهائی كه در خوابدیده‎ها و اسطوره‎ها، افسانه‎ها و در زندگی بازیافت می‎شوند به غنای آن در قرن حاضر كمك كرده است. كودك همه مسائل خود را به واسطه نقاشی به تجربه درمی‎آورد و خود را می‎آزماید و من خویشتن را بنا می‎كند.

خطوط ترسیمی، انعكاسی از دنیای هیجانی او هستند و نقاشی به تنهایی به منزلة جهانی است كه به موازات افزایش هشیاری و دگرگونی‎های كودك متحول می‎گردد. (دادستان، پریرخ، 1374، ص 1)

بیان مسئله:

با توجه به گسترش پژوهشهای تجربی در زمینه روانشناسی كودك به ویژه به كمك دانش رفتاری و داده‎های اساسی كه روانشناسی سنجشی در مورد پرورش سیستم عصبی مركزی ارائه داده‎اند، نگرش بزرگسالان در جهات گوناگون رفتار كودكان دستخوش تغییرات مختلفی شده است. (فراری، 1371، ص 7)

نقاشی كودك نیز در مراحلی كه حوادث را دسته‎بندی و عرضه می‎كند و روند تجدیدی و تكامل یافته‎ای را از زمان خط خطی كردن، تا زمانی كه خطوطی معنادار و بالاخره مبتنی بر قوانین پرسكتیو و شالوده منطقی رسم می‎كند می‎توان چیزی شبیه خواب و رویا معنی كرد. نقاشی نیز مثل خواب و رویا به كودك امكان می‎دهند تا اطلاعات و اعمالی را كه از دنیای بیرون كسب می‎كند از هم جدا سازد و سپس آنها را دوباره تنظیم كند. در نقاشی همانند خواب و رویا كودك خود را از ممنوعیتها رها می‎سازد و با ما در حالتی ناخودآگاه دربارة مسائل كشفیات و دلهره‎هایش صحبت می‎كند به همین دلیل اگر آموزش نقاشی را در پایه صحیح نقاشی قرار دهیم و در آن به كودكان از سنین پایین تمرین كپی و تقلید كردن را بیاموزیم اشتباه بزرگی مرتكب شده‎ایم. «فراری، 1371، ص3)

پرورش قدرت بیان نقاشی، فقط وابسته به تكامل جسمی كودك نیست. بلكه با درك و شعور او نیز در ارتباط است. این ادراك در بدو تولد بسیار جزئی است. ولی با پیشرفت سن، مطبوع و ظریف می‎شود. در حقیقت چون می‎توان گفت: كه چون كودك هنوز مهارت كافی ندارد بنابراین نمی‎تواند خوب نقاشی كند. حتی یك فرد بالغ هم اگر بخواهد با پاهایش خانه‎ای را رسم كند، خواه ناخواه، اثری درهم و برهم به دست خواهد آمد ولی این اثر بسیار كاملتر از نقاشی كودك خواهد بود. با وجود این كودك از همان آغاز خط‎نگاری از اینكه سه وجه چشم، مغز و دست خود را به كار می‎اندازد لذت می‎برد. بنا به تحقیق (دورپیلو) دو روند اساسی در توسعه و پیشرفت درك كودك مؤثر واقع می‎شود كه یكی تشخیص شناخت اشیاء و دیگری تشخیص تمایز آنهاست. «دادستان، پریرخ، 1374، ص 31)

اهداف پژوهش:

رشد شناختی به تغییراتی مربوط می‎شود كه در حوزه فعالیت ذهنی روی می‎دهد و احساس و ادراك، حافظه، تفكر، استدلال و زبان را شامل می‎شود ما بتدریج تعداد زیادی مهارتهای ذهنی مهم كسب می‎كنیم. مثلاً در مقایسه با كودكان به راحتی می‎توانیم درباره مفاهیم انتزاعی مثل دموكراسی عدالت و اخلاق فكر كنیم، علاوه برآن می‎توانیم موقعیتهای فرضی در نظر بگیریم و برای یك مسئله معین به طور ذهنی راه‎حلهای بسیاری پیدا كنیم و تجربه‎های ذهنی خاص خود را پیش ببریم و به شیوه‎های تكرار خود جهت دهیم. (جیمز دبلیو و وند رزندن، 1376، ص 30) و نقاشی در حقیقت شكلی از كنش نشانه‎یی است كه در حد فاصل بین بازی كنایه‎ایی و تصویر ذهنی قرار دارد و از طرفی مثل بازی كنایه‎ایی موجود همان لذت‎ كنشی و همان خودمختاری در تعیین سرنوشت افعال خویش و از طرف دیگر مثل تصویر ذهنی در واقع یك قسم كوشش است برای تقلید از واقعیت. لوكه نقاشی را یك نوع بازی تلقی می‎كند اما این را هم باید گفت كه نقاشی حتی در اشكال ابتدایی خود هر چیزی را با هر چیز دیگر وفق نمی‎دهد و شبیه نمی‎سازد بلكه مثل تصویر ذهنی بیشتر با سازگاری تقلیدی وفق دادن من با واقعیت قابل مقایسه است. (ژان، پیاژه، مترجم دكتر پورباقر، 1355، ص 90) و پژوهشگر در این تحقیق قصد دارد نقاشی را به عنوان وسیله‎ای برای سنجش رشد شناختی به كار برد و اهداف دیگری كه پژوهشگر در این تحقیق در نظر دارد به شرح زیر می‎باشد:

1- استفاده از نقاشی به عنوان وسیله‎ای ساده برای سنجش رشدشناختی

2- به دست آوردن یك رابطه بین جنسیت و رشدشناختی

3- به دست آوردن یك رابطه بین سن و رشدشناختی

اهمیت پژوهش:

در عصر حاضر هر روز كه می‎گذرد هنر كودكان اهمیت بیشتری می‎یابد و به خاطر تأثیری كه روانشناسی و علوم تربیتی از آن به عمل آورده همپایی دیگر هنرهای مختلف رو به تكامل و پیشرفت است و هنر نقاشی كودكان گواه راستینی بر حقایق اجتماعی و روانشناسی است.

نقاشی كودك به ما كمك می‎كند تا به درك و فهم كودك و ارزیابی او از مسائل و محیط اطرافش آگاه شویم. (سیف نراقی، 1368، ص 83) كودكان با هنر نقاشی و داستانهای مرتبط با آن جزئی از وجود یا ویژگیهای خویش را نمایان می‎سازند به این دلیل است كه این ابزار وسیله مناسبی برای راه یافتن به دنیای پر رمز و راز آن تلقی می‎شود. (سیف نراقی، 1368، ص 261)

هنگامی كه كودكان عادت به نقاشی می‎كنند موفق می‎شوند شخصیت خود را نیز بیان كنند در آن زمان است كه غالباً احساسات و الهاماتی را بیان می‎كنند كه انسان به سختی می‎تواند باور كند كه آنها با چنین شیوه‎ایی قادر به انجام آن باشند نقاشی كودكان به ما امكان می‎دهد تا روند پرورش فكری آنها را بشناسیم و ببینیم آنها راجع به دنیا و اشخاصی كه با آنها زندگی می‎كنند چگونه می‎اندیشند و بالاخره متوجه می‎شویم كه چه آموخته‎اند و اثر محیط به پرورش آنها چه بوده و نگرش و مشكلات عاطفی آنها چیست؟ ولی روشن‎ترین نكته‎ای كه از نقاشی خود به خودی كودكان تراوش می‎كند كشف ملموسی عالم است كه بزرگسالان آن را فراموش كرده‎اند. نمونه‎های منطق و مشكلات این عالم فقط مربوط به دوران كودكی است كه هنوز با الگوهای فرهنگی جامعه آشنا نشده است. این موضوع برای كودكان عقب‎مانده نیز صادق است و آنچه نیز به آهستگی موفق به بیان دنیای خودش می‎شوند. (فراری، 1371، ص 95-94)

فرضیه:

سطح تحول یافتگی (رشد شناختی) در دختران بالاتر از پسران است.

دلایل ارائه فرضیه:

الف: سطح تحول‎یافتگی با بلوغ جنسی در ارتباط است و چون بلوغ جنسی در دختران زودتر از پسران اتفاق می‎افتد، بنابراین انتظار می‎رود سطوح تحول‎یافتگی در دختران بالاتر باشد.

ب: بعد از بلوغ جنسی توجه دختران به فضای شخصی و جسمانی خود معطوف است ولی پسران به فضای بیرونی بیشتر اهمیت می‎دهند و این مسأله احتمالاً در ترسیم آدمك تأثیر دارد.

متغیرهای تحقیق:

الف: رشد شناختی ب: جنسیت ج: سن

سایر فرضیه‎ها:

1- بین نمرات مقیاس سر دختران 6 ساله با نمرات سر پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

2- بین نمرات مقیاس سر دختران 7 ساله با نمرات سر پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

3- بین نمرات مقیاس سر دختران 8 ساله با نمرات سر پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

4- بین نمرات مقیاس سر دختران 9 ساله با نمرات سر پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

5- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 6 ساله با نمرات طرح بدن پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

6- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 7 ساله با نمرات طرح بدن پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

7- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 8 ساله با نمرات طرح بدن پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

8- بین نمرات مقیاس طرح بدن دختران 9 ساله با نمرات طرح بدن پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

9- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 6 ساله با نمرات طرح لباس پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

10- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 7 ساله با نمرات طرح لباس پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

11-بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 8 ساله با نمرات طرح لباس پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

12- بین نمرات مقیاس طرح لباس دختران 9 ساله با نمرات طرح لباس پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

13- بین نمرات كلی دختران 6 ساله با نمرات كلی پسران 6 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

14- بین نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

15- بین نمرات كلی دختران 8 ساله با نمرات كلی پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

16- بین نمرات كلی دختران 9 ساله با نمرات كلی پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

17- بین نمرات كلی دختران 6 ساله با نمرات كلی دختران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

18- بین نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی دختران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

19- بین نمرات كلی دختران 8 ساله با نمرات كلی دختران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

20- بین نمرات كلی پسران 6 ساله با نمرات كلی پسران 7 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

21- بین نمرات كلی پسران 7 ساله با نمرات كلی پسران 8 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

22- بین نمرات كلی پسران 8 ساله با نمرات كلی پسران 9 ساله تفاوت معناداری وجود دارد.

23- بین نمرات كلی دختران با نمرات كلی پسران تفاوت معناداری وجود دارد.

24- بین نمرات كلی دختران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.

25- بین نمرات كلی پسران با افزایش سن تفاوت معناداری وجود دارد.

تعریف واژه‎ها:

واژه‎ها و اصطلاحات مورد نظر هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی تعریف می‎شوند.

الف- تعریف نظری:

نقاشی و طراحی از مهمترین عوامل در بیان مقاصد و افكار و عقاید و نیازهای درونی بشر محسوب می‎شود كه از دیرباز مورد استفاده انسان قرار داشته است. اشتغال به این فعالیت خلاقه اعم از آفرینش نقاشی یا كاربرد و استفاده از آن می‎تواند علاوه بر پرورش حس زیبائی دوستی و ذوق هنری انسان نقش مؤثری در رشد شخصیت، شناخت مشكلات و نابسامانیهای روانی وی داشته باشد (میرزابیگی، 1370، ص 108).

ب- تعریف عملی:

1- تحول شناختی (رشدشناختی)

Cognition: the mental activity through which human beings acquire and process kowledge.

The field of coqnitire devebpment of cuses an how intellectuall abilities and know ledge of the world change as a person grows older.

شناخت، فعالیتهای ذهنی كه از طریق آن انسان یا موجود زنده كسب كننده و تحلیل‎كننده دانش است كه از طریق آن دانش را كسب و تحلیل می‎كنند.

زمینه تحول شناختی: (رشدشناختی) متمركز است بر اینكه چطور توانائی ذهنی (هوشی) ودانش نسبت به جهان دریك انسان در حال رشد تغییر می‎كند ‎(D:Ross D:Park 1999 Page:320).

2- تست آدمك رنگی:

این تست در سال 1977 توسط (ژاكلین رویه‎آیه) روانشناس فرانسوی ابداع و هنجارگزینی شده است (دادستان، پریرخ، 1374، ص 13) تجسم ترسیمی شكل انسان به دوره‎های ماقبل تاریخ بازمی‎گردد «ترسیم یك آدمك» به منزلة فعالیت ارتجاعی كودك نیز محسوب می‎شود. براساس بررسی آثار یك هنرمند می‎توان به آسانی« سبك» رایج عصر وی و هم‎چنین شخصیت او را بازشناخت به همین دلیل است كه روان‎شناسان كوشش كرده‎اند تا به ویژگی‎های روان‎شناختی كودكان براساس تولیدات ترسیمی آنها دست یافت و بدین ترتیب، (تست ترسیم آدمك) خلق شده است (دادستان، پریرخ، 1374، ص 15).

نخستین تدوین رسمی روش نقاشی فرافكنی توسط آزمون نقاشی آدمك گودیناف بود او این آزمون را تنها برای برآورد تواناییهای شناختی كودكان آن‎گونه كه در كیفیت ترسیم او انعكاس پیدا می‎كند به كار می‎برد (سیف‎ نراقی، مریم، 1368، ص 83). در تست گودیناف (51 ماده) وجود دارد كه به هر ماده یك نمره داده می‎شود مجموعه نمرات آزمودنی سن عقلی وی را تعیین می‎كند تست را می‎توان به صورت فردی یا گروهی اجرا كرد به كودك یك جعبه مداد رنگی كه شامل هفت رنگ آبی، سبز، قرمز، زرد، بنفش، قهوه‎ای و سیاه است داده می‎شود و هم‎چنین یك مداد سیاه معمولی، پاك‎كن و یك ورقه كاغذ ‎A4 نیز به صورت عمودی در اختیار وی قرار می‎گیرد. آزمایشگر به كودك می‎گوید: «روی این كاغذ یك آدم بكش تا اونجا كه می‎تونی قشنگ باشد اگه خواستی اونو رنگ كن». دستور اجرای تست باید همواره به گونه‎ای كه ذكر شد ارائه گردد چه تحقیقات نشان داده‎اند كه ایجاد تغییر در اصطلاحات می‎تواند نتایج را به گونه‎ای معنادار تغییر دهد (پریرخ دادستان، 1374، ص 17).

چكیده فصل دوم:

راه‎ها و وسایل پرورش كودك فراوان است یكی از آنها كه معمولاً مورد توجه قرار می‎گیرد ولی قبل از هر وسیله و بیش از هر چیز دیگری می‎تواند به آموزش كودك كمك كند نقاشی است، رنگ و تصویر بیش از هر چیز دیگر ذهن بچه را متوجه خود می‎كند و در عین حال وسیله‎ای است كه ذهن بچه قبل از هر چیز دیگر می‎تواند به خلق آن بپردازد.

سوابق تحقیق:

در نیمه اول قرن بیستم چنین تصور می‎شد كه آزمون آدمك یك آزمون منحصراً مربوط به هوش بوده و عوامل فرهنگی یا تشخیص در آن تأثیری ندارد، تحقیقات متعدد بعدی نشان دادند كه اگرچه مراحل رشد ترسیم آدمك در نزد تمام ملل تقریباً یكسان است لكن سایر ویژگیهای ترسیم آدمك از فردی به فرد دیگر و از جامعه به جامعه دیگر فرق می‎كند.

بررسی نقاشی از دیدگاه‎های مختلف:

الف- دیدگاه تكاملی:

(نقاشی به مثابه بازی) یكی از اولین نظریه‎های مربوط به بازی این است كه انسانها ذاتاً فعالند و بازی یكی از شیوه‎های تخلیه انرژی هیجانی ما افراد است.

ب- دیدگاه پیاژه از نقاشی:

پیاژه نقاشی را به عنوان ابزاری برای نظریه خود درباره تكامل بازنمائی جهان توسط كودكان بكار گرفته است.

ج- دیدگاه روانكاوی:

نظریه پایه‎ای غالب در رهیافت‏های بالینی فرافكنی نسبت به نقاشی كودكان دیدگاه (روانكاوی) است. نظریه روانكاوی از كار زیگموند فروید سرچشمه گرفته است و بعدها در آن تجدیدنظر صورت گرفته است.

شكل گیری سیستم های اطلاعات مدیریت رشته مدیریت

در ادارة سازمانهای بزرگ امروزی عمل تصمیم گیری به قدری مهم است كه برخی از محققان دانش مدیریت، سازمان را شكة تصمیم و مدیریت را علم تصمیم گیری تعریف كرده اند بی شك، امروزه با توسعة سازمانها و گسترش وظائف و مسئولیتهای مدیریت، تصمیمات مدیر باید همواره بر پایة بررسیهای فنی و آمار و اطلاعات صحیح و بر طبق اصول و روشهای خاص علمی استوار شود جریان عملیات و ف

شما برای خرید و دانلود شكل گیری سیستم های اطلاعات مدیریت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات شكل گیری سیستم های اطلاعات مدیریت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

در ادارة سازمانهای بزرگ امروزی عمل تصمیم گیری به قدری مهم است كه برخی از محققان دانش مدیریت، سازمان را شكة تصمیم و مدیریت را علم تصمیم گیری تعریف كرده اند بی شك، امروزه با توسعة سازمانها و گسترش وظائف و مسئولیتهای مدیریت، تصمیمات مدیر باید همواره بر پایة بررسیهای فنی و آمار و اطلاعات صحیح و بر طبق اصول و روشهای خاص علمی استوار شود جریان عملیات و ف

دسته بندی: مدیریت

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 66

حجم فایل: 43 کیلو بایت

فصل اول

(كلیات موضوع MIS)

(دیباچه)

در ادارة سازمانهای بزرگ امروزی عمل تصمیم گیری به قدری مهم است كه برخی از محققان دانش مدیریت، سازمان را شكة تصمیم و مدیریت را علم تصمیم گیری تعریف كرده اند. بی شك، امروزه با توسعة سازمانها و گسترش وظائف و مسئولیتهای مدیریت، تصمیمات مدیر باید همواره بر پایة بررسیهای فنی و آمار و اطلاعات صحیح و بر طبق اصول و روشهای خاص علمی استوار شود. جریان عملیات و فعالیتهای آتی سازمان، نیل به هدفهای مطلوب در برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت، موفقیت و بهبود عملیات كه با صرف منابع انسانی و مادی همراه است، مستقیماً به نحوة اتخاذ تصمیم مدیران وابسته است. لازم است كه تصمیمات با تقبل حداقل اتلاف و ضایعات در منابع انسانی و مادی در جهت نیل به هدفهای مورد نظر اتخاذ شود.

اهمیت اطلاعات در فرایند تصمیم گیری بر هیچ صاحب نظری پوشیده نیست. اطلاعات از منابع حیاتنی سازمان بوده و هر قدر سازمانی از لحاظ اطلاعات غنی تر باشد، تصمیمات صحیحتری در آن اتخاذ خواهد شد.

به بیان ساده، تصمیم گیری یعنی انتخاب راه كار مناسب و مطلوب، از میان راه های كار مختلف برای حصول مقصودی معین.

این انتخاب بر مبنای قضاوت و اعتقادات شخصی و برآوردهای ذهنی با كمك اطلاعات عینی و واقعیتهایی كه ممكن است در دسترس تصمیم‌گیرندگان و اداره كنندگان باشد، صورت می گیرد. در صورت فقدان یا محدودیت اطلاعات و آمار برای حل مشكل یا مسئله مورد نظر یا نیل به هدف مطلوب، محققاً تصمیم گیری صحیح و منطقی نیست؛ و هرقدر اطلاعات در بارة راه كارها ناقص تر باشد، درجة عدم اطمینان نسبت به تصمیمی كه اتخاذ می شود، بالاتر خواهد رفت. پس بدین ترتیب خواهیم دید كه ارتباطات و نقل و انتقال اطلاعات در یك سازمان از جمله مبرم ترین وظائف در كار مدیران است. ضمناً اطلاعات زیربنای تصمیم گیریها و برنامه ریزیها و كنترل صحیح و كامل توسط مدیر است.

«شكل گیری سیستم های اطلاعات مدیریت»

در گذشته نه چندان دور، غالب سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد، سیستم های پردازش داده ها بودند كه به كمك آنها فقط لیست و فیش حقوق تهیه می شد و حداكثر می توانستند كسورات را محاسبه نموده و جمع دریافتی سالانه را بنویسند. اما مدیران كم كم برای كسب اطلاعات بیشتر در مورد كارمندان خود درخواستهایی مطرح نمودند، درنتیجه سیستم های پردازش داده های حقوق و دستمزد، تبدیل به سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی گردید. با سیستنم اطلاعات مدیریت منابع انسانی می توان یك سری پیش بینی ها و محاسبات انجام داد، مانند بررسی پرداخت دستمزد بین گروههای مختلف كاری، استفاده بهتر از تخصص های موجود و ارائه اطلاعاتی كه در تمام سطوح مدیریت مورد نیاز می باشد.

نكته ای كه قابل توجه می باشد آن است كه معمولاً مدیران شركتهای تولیدی بدون شناخت دقیق از محصول، هزینه تولید و وضعیت و شرایط بازار هرگز حاضر به ایجاد یك خط جدید نیستند، اما همین مدیران خیلی راحت میلیونها تومان صرف پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت می كنند بدون آنكه شناخت دقیقی از اهداف، حدود و كاربرد آن داشته باشند. همین امر غالباً منجر به پیاده سازی و اجرای سیستم هایی می شود كه با مشكلات بسیار همراه می باشد.

بروز این مشكلات ایجاب می كند كه مدیران یك شناخت اجمالی از سیستم های اطلاعات مدیریت داشته باشند. هدف سیستم های اطلاعات مدیریت نأمین نیازهای اطلاعاتی كلیه مدیران سازمان و یا واحدهایی از سازمان می باشد. این واحدها ممكن است بر اساس زمینه های عملیاتی سازمان باشد یا بر اساس سطوح مدیریت.

سیستم اطلاعات مدیریت گزارشاتی را به صورت نمودار یا جدول در اختیار كاربرتن مربوطه قرار می دهد. عوامل انسانی همواره برای عملكرد سیستم های اطلاعاتی، بسیار مهم بوده اند اما مدیران و كارشناسان اطلاعاتی می توانند برنامه هایی طراحی نمایند كه آثار منفی عوامل انسانی را به نتایج مثبت تبدیل نمایند.

Mis چیست؟

تا نیمة دهة 1960 غالب شركتهای بزرگ علیرغم همه مشكلات موفق به اجرای اولین سیستم های كامپیوتری خود شده بودند. كار این شركت ها با حجم زیاید از داده ها كه در اختیار داشتند بسیار مشكل بود و تلاش زیادی بود تا این داده ها را به شكلی تبدیل نمایند كه برای كامپیوتر قابل قبول باشد. ادبیات كامپیوتر در سازمانها محدود بود به عده ای كارشناس اطلاعاتی، این كارشناسان نیز هیچگونه تجربه واقعی برای هدایت اجرای مراجل چرخه حیات سیستم نداشتند و لذا پیشرفت در این زمینه به تدریج و در اثر سعی و خطا بوجود آمد.

سازمانها در آن دوران سخت یك هدف داشتند و آن این بود كه در اجرای وظائف پردازش داده ها از كامپیوتر دقیقاً همانگونه استفاده می كنند كه ماشین های پانچ كارت آنرا داشتند. امور سیستم های اطلاعات حسابداری خوب تعریف می شد و روی ادارات حسابداری سازمان تأثیر می گذاشت و اصولاً اجرای كامپیوتر به معنای تبدیل امور جاری به شكل كامپیوتری بود.

تلاش اولیه برای MIS.

با اجرای سیستم های حسابداری،‌ هم كارشناسان اطلاعاتی سازمان و هم تولید كنندگان كامپیوتر مایل بودند كه فعالیت كامپوتری توسعه یابد. لذا در جستجوی طراحی سیستمی برآمدند ولی طولی نكشید كه متوجه شدند این سیستم ها مطلوبیت زیادی ندارد و تكنولوژی مربوطه سالهای طولانی بود كه نتوانسته بود اطلاعاتی در اختیار مدیریت قرار دهد و لذا هنگامی كه برای اولین بار معلوم گردید كه كامپیوتر می تواند این فاصله را پر نماید، به نظر رسید كه كار آسانی باشد.

سازمانهایی كه تلاش نمودند تا اولین سیستم های اطلاعات مدیریت را اجرا نمایند به نتایج دیگری رسیدند. مانع بزرگ، مدیران بودند، چرا كه چیزی در مورد كامپیوتر نمی دانستند، كار خود را بلد بودند، روشهایی را برای حل مسائل ابداع كرده بودند، اما هیچگاه در مورد نقش اطلاعات در فعالیتهای خود، رسماً فكری نكرده بودند. درنتیجه برای مدیران مشكل بود تا خواسته های خود را از mis بیان نمایند.

این وضعیت برای كارشناسان اطلاعات بسیار سخت بود، زیرا این افراد از مدیریت چیز زیاید نمی دانستند و نمی دانستند از چه چیزی سوال كنند. لذا به این نتیجه رسیدند كه تنها راه برای آنها، طراحی و اجرای سیستم هایی بود برای تولید اطلاعاتی كه فكر می كردند مدیران به آن نیاز دارند. این كار انجام شد اما در بسیاری از موارد، پیش بینی كارشناسان اطلاعات اشتباه بود و لذا سیستم های طراحی شده توسط ایشان، قابل استفاده نبود.

به مرور زمان وقتی مدیران با كامپیوتر آشنا شدند و متوجه منطق واقعی فرآیندهایی كه در حل مسایل بكار می گرفتند شدند، توانستند نیازهای اطلاعاتی خود را بیان نمایند. كارشناسان اطلاعاتی نیز به نوبع خود با مبانی مدیریت آشنا شدند و یاد گرفتند برای طراحی سیستم های اطلاعاتی چگونه با مدیران همكاری نمایند. بدین ترتیب سیستم های اطلاعات مدیریت دوباره طراحی شدند به گونه ای كه با نیازهای مدیران هماهنگی بیشتری داشتند و بالاخره سیستم های اطلاعات مدیریت به عنوان زمینه عمده كاربر كامپیوتر تعیین گردید.

تعاریف MIS:

برای سیستمهای اطلاعات مدیریت تعاریف زیادی ارائه شده است. برای آشنایی بیشتر به چند تعریف ارائه شده می پردازیم:

1- سیستم اطلاعات مدیریت یك سیستم سازمانی است كه اطلاعات گذشته، حال و پیش بینی شده در مورد شركت و محیط آن را ارائه می كند.

2- با درنظر گرفتن اینكه سازمان دارای سطوح مختلفی می باشد و گروه های متعددی برای تأمین یك هدف واحد وظائف مختلفی را انجام می دهند، MIS یك ساختار جامعی است از پاغیگاه داده ها و جریان اطلاعات در تمام سطوح و اجزاء كه با جمع آوری، نقل و انتقال و ارائه اطلاعات، نیازهای سازمان را به بهترین نحو تأمین می كند.

3- Mis سیستمی است كامپیوتری كه اطلاعات را در اختیار كاربران مربوطه قرار می دهد. كاربران معمولاً یك سازمان رسمی را تشكیل می دهند. اطلاعات، سازمان یا یكی از سیستم های عمده آنرا برحسب اینكه در گذشته چه وقایعی برای آن اتفاق افتاده، هم اكنون در آن چه می گذرد، و احتمالاً در آینده برایش چه واقع خواهد شد، نشان می دهد. اطلاعات به شكل گزارشات ادوارای، گزارشات خاص و نتایج شبیه سازی ریاضی تهیه می شود: نتایج گزارشات توسط ندیران و غیر مدیران هنگام تصمیم گیری برای حل مسائل سازمان مودر استفاده قرار می گیرد.

هدف از ایجاد یك سیستم اطلاعات مدیریت چیست؟

هدف از سیستم اطلاعات مدیریت كه گاهی به آن سیستم گزارش دهی اطلاعات نیز می گویند، ارائه بازخور از عملیات جاری و روزمره شركت به مدیر و كاركنان دیگر می باشد. این گزارشات در كنترل، سازماندهی و برنامه ریزی فعالیت های جاری سازمان به آنها كمك می كند.

سیستم های اطلاعات مدیریت با ارائه اطلاعات صحیح و مناسب به كاركنان ذیربط، به شكل مناسب و در زمان مناسب، نقش حساسی در جهت تأمین هدف اصلی سازمان دارد.

گزارش دهی در سیستم اطلاعات به چه شكل است؟

كار سیستم های اطلاعاتی مدیریت فقط این نیست كه داده های خام را از منابع مربوطه عبور دهند، بلكه داده ها را جمع آوری نموده پس از پردازش و طبقه بندی آنها،‌ مدیران را در مورد فعالیت های مهم سازمانی آگاه می كند. سیستم، اطلاعات خود را از طریق گزارشهایی كه از قبل تعریف شده اند ارائه می كند. مثلاً مدیران با بررسی لیست فروش بر حسب زمان درخواهند یافت كه محصولات چگونه به فروش می روند. گزارشات روزمره فروش می تواند به راحتی این كارها را انجام دهد. بدین ترتیب كه داده های مربوط به محصولات مختلف، دوره های زمانی، نمایندگی های فروش، مناطق مختلف و عیره را محاسبه و ارزیابی می نمایند. حال اگر مدیری بخواهد وضعیت یك فروشنده خا را بداند، اطلاعات مربوط به راحتی در اختیار وی خواهد بود. ضمن اینكه با همین گزارش می تواند به اسانی فروش فصول مختلف را با هم مقایسه كند و یا فروش یك فصل را در سالهای مختلف بررسی نماید. توسط MIS می توان انواع گزارشات را تهیه نمود. این گزارشات ممكن است برنامه ریزی شده، گزارشات بر اساس درخواست و نیاز خاص و یا گزارشات بر اساس شرایط و حوادث خاصی باشد.

(آشنایی با سیستم ها)

تعاریف و مشخصات سیستم ها

یكی از مسائل و مفاهیم مهمی كه در مدیریت مطرح است، مسئله سیستمها و روشهاست. به همین دلیل آشنایی با تعاریف و مشخصات سیستمها مفید و ضروری به نظر می رسد.

تعریف:

در زبان فارسی لغت (سیستم) به عنوان واژه ای مترادف با كلمه رشته، جهاز، مجموعه، سلسله، نظام و منظومه است. برای سیستم تعاریف زیاید شده و در هر تعریف به جنبه ای از آن بیشتر توجه گردیده است. اما سیستم به مفهوم كلی عبارت از ترتیب اجزای متشكلی است كه موجب حصول هدفهای خاص مبتنی بر برنامه باشد.

مشخصات:

مهمترین و بارزترین مشخصه ها برای یك سیستم عبارت است از:

– سیستم به خاطر نیل به هدف یا نیتی طراحی شده است.

– سیستم با یك مرز از محیط خارجی خود مشخص و متمایز می شود.

– سیستم در داخل خود دارای اجزاء متصل و وابسته به هم است، كه هر یك فعالیتها و وظائف مشخصی دارند، و هركدام به نوبة خود نیز حائز اهمیت هستند.

– سیستم ها عموماً داریا یك ساختمان سلسله مراتبی می باشند كه هر قسمت به نوبة خود دارای اجزاء و قسمتهایی است.

– كنش و واكنش بین اجزاء دارای نتایجی است كه ثابت و مشخص می باشند، و انحراف از این استاندارد دلیل بر وجود نقصی در اعمال یك یا چند جزء است.

– همانطور كه اشاره شد سیستم از مجموعه ای از احزاء به هم پیوسته كه در جهت نیل به هدفی خاص فعالیت می كنند تشكیل شده است. میان این اجزاء‌ به هم پیوسته ارتباط و اطلاعات حرف اول را می زنند و اگر این دو وجود نداشته باشد سیستم بوجود نمی آید. پس حال به بررسی اطلاعات و ارتباطات كه مهمترین جزء‌ سیستم می باشند می پردازیم.

جریان اطلاعات

مادة سیالی كه اجزای شبكه سیستم سازمانی، یا واحدها و سطوح مختلف سازمان را به هم ارتباط داده و متصل میكند ارتباطات، و یا رد و بدل شدن و جریان اطلاعات بین اجزاست. در واقع اطلاعات مانند خونی است كه از قلب به شاهرگها و از شاهرگها به مویرگها و نتیجتاً به تمام قسمتهای مختلف بدن منتقل می شود، و سپس مورد تغذیه سلولهای بدن قرار میگیرد. معمولاً نتایج كلی و نهایی عملیات واحدها به صورت اطلاعات در قسمتی به نام برنامه ریزی و كنترل كه مغز متفكر سیستم است، جمع آوری، نگهداری و تنظیم می شود. در آنجا كلیة اطلاعات جمع شدة داخلی و خارجی تجزیه و تحلیل شده سپس تصمیمات مقتضی در امور مختلف سازمان جهت نیل به اهداف مورد نظر گرفته می شود. سازمان پیوسته خود را توسط همین اطلاعات به دست آمده با محیط خارج تطبیق می دهد و این وسیله ای می گردد جهت ارزیابی و تصحیح اشتباهات و انحرافات در عملیات مختلف سازمان.

تعریف اطلاعات:

انتخاب مقدار مناسبی از اطلاعات خام كه جهت كاهش جهل و نااگاهی یا برای كم كردن جنبه ها و قسمتهای تاریك و نامعلوم در یك اتخاذ تصمیم مورد استفاده قرار میگیرد.

محیط سیستمهای اطلاعاتی:

منظور از محیط سیستمهای اطلاعاتی كلیه عواملی هستند كه به نوعی بر سیستمهای اطلاعاتی اثر میگذارند كه برخی از آنها عبارتند از:

– وظیفه اصلی سازمان: منظور این است كه یك سازمان، یك شركت تولیدی و … از طریق میزان و تعداد وظایف سازمانی و ارتباط بین این عوامل، حجم سفارشات، فاكتورها و صورتحسابها می تواند بر وظیفه اصلی تأثیر بگذارد.

– ساختارهای كنترلی و چگونگی تصمیم گیری: میزان تمركز و عدم تمركز چقدر است، بخشهای مختلف چه تصمیماتی و وظایفی را می توانند ابراز نمایند، حدود تصمیم گیری برنامه ریزی شده و نشده چقدر است.

– شیوه مدیریت: میزان تفویض اختیار، میزان مشاركت در برنامه ریزی چقدر است و برنامه ها چطور كنترل می شود.

– محیط خارجی سازمان: منظور این است كه اطلاعات خارج از سازمان چه اندازه اهمیت دارند. چارچوبهای قانونی چگونه است، سازمان با چه شیوه هایی با محیط خود ارتباط برقرار میكنند.

– تكنولوژی اطلاعاتی مورد استفاده

– كاربران سیستمهای اطلاعاتی

– ساختار سازمانی و سطوح آن

دانلود بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان 142 ص رشته بازاریابی و امور مالی

دانلود بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان 142 ص تحقیق بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان 142 ص مقاله بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان 142 ص بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان 142 ص

شما برای خرید و دانلود دانلود بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان 142 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان 142 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان 142 ص تحقیق بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان 142 ص مقاله بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان 142 ص بررسی عملكرد سایت بازار بیز BazaarBiz در جذب مشتریان 142 ص

دسته بندی: بازاریابی و امور مالی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 141

حجم فایل: 202 کیلو بایت

تعداد صفحات : 141 صفحه

مقدمه بشر از دیرباز برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله كالا و خدمات نمود، با مرور زمان و با پیشرفت علم،نحوه ی تبادل كالاها و خدمات از روش خود كفایی به مبادله پایاپای تبدیل شد، با اختراع پول روزنه ی جدیدی، در جهت پیشرفت انسان به سوی راحتی بیشتر گشوده شد.
با وارد شدن علم به این چرخه، و ظهور علم اقتصاد و روش‌های مختلف تبادل كالاها وخدمات، تجارت جهانی پای به عرصه ای گذاشت كه هر روز پیشرفت آن قابل ملاحظه بوده و امروزه با جهانی شدن وتبدیل دنیا به دهكده ی جهانی، راهی جز یافتن راههای سریع، موثر و كم هزینه وجود ندارد.
با ظهور اینترنت، این گام اساسی برداشته شد، و عمل تبادل الكترونیكی داده‌ها یا EDI به عنوان سر منشا تجارت الكترونیكی، دوره ی جدیدی از اقتصاد و تجارت را رقم زده است.
امروزه تمامی‌كشورها و سازمان‌ها برای بقا باید در تجارت الكترونیكی وارد شده امور خود را به صورت اینترنتی و با استفاده از خدمات شبكه انجام دهند.
در این پژوهش سعی شده با بررسی عملكرد یكی از پیشتازان این امر در ایران چگونگی ورود به این بازار را بررسی نماییم.
امید است این پژوهش راه گشایی باشد برای كسانی كه تمایل به ورود به این عرصه را دارند.
فصل اول- طرح تحقیق عنوان كامل پژوهش بررسی عملكرد سایت بازار بیز در جذب مشتریان و ارائه راهكارهای اقتصادی هدف پژوهش هدف از این تحقیق بررسی عملكرد سایت BazaarBiz در جذب مشتریان ارائه راهكارهای اقتصادی و نگهداری آنها و اجرای CRM ونیز بررسی موفقیت این سایت در امر e- marketing می‌باشد.
بیان مسئله با توجه به این كه در كشور ما هنوز تجارت الكترونیك به طور كامل انجام نمی‌شود ونیز به دلیل عدم شناخت مردم از این روش تجاری ونیز با تاكید بر این موضوع كه دنیای امروز بر پایه استفاده از EDI IT پیش می‌رود، وارد نشدن به این عرصه، می‌تواند موجبات عقب ماندگی بیشتری اقتصاد كشوری را فراهم آورد لذا وارد شدن e-business e- commerae یكی از واجبات هر سازمان با شركتی می‌باشد.
اهمیت مساله (نظری –عملی) با توجه به گسترش IT در دنیای امروز والكترونیكی شدن امور، ائم از تجارت آموزش، انتقال اطلاعات، تبلیغات واینكه امروزه كوچكترین و پیش پا افتاده ترین كارها نیز از طریق اینترنت صورت می‌گیرد، و با فراگیر شدن استفاده از اینترنت در پیش رفتن به سمت الكترونیكی كارها از جمله تجارت، كه سابقه ای طولانی در سطح جهان دارد در كشور ما امری ضروری است.
یافته‌های برخی از مهمترین پژوهشهای انجام شده مربوط به مساله مورد پژوهش: با توجه به جدید بودن و به روز بودن موضوع پژوهشهای چندانی روی این موضوع انجام نگرفته است.
و از طرفی پژوهشهای صورت گرفته نیز به صورت كلی بوده وبر فرهنگسازی تجارت الكترونیك و یا بررسی آن در ایران بوده است و هیچ پژوهش به صورت خاص و تخصصی بر این موضوع متمركز نشده است، اما یافته‌های بدست آمده شامل مزایا و معایب e- commore نحوه‌های جابجایی پول، بحث امنیت، تبلیغات و بررسی داشته اند.
سوال (ها) یا فرضیه‌ها (های) پژوهش 1- فروش online از لحاظ اقتصادی دارای عملكرد مطلوبیست.
2- میزان ماندگاری مشتریان در سایت باعث افزایش فروش می‌شود.
3- به روز رسانی و ایجاد عوامل جذاب باعث بالا رفتن آماره بازدید كنندگان می‌ش

دانلود بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS 153 ص رشته فنی و مهندسی

دانلود بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS 153 ص تحقیق بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS 153 ص مقاله بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS 153 ص بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS 153 ص

شما برای خرید و دانلود دانلود بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS 153 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS 153 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS 153 ص تحقیق بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS 153 ص مقاله بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS 153 ص بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS 153 ص

دسته بندی: فنی و مهندسی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 128

حجم فایل: 78 کیلو بایت

تعداد صفحات : 128 صفحه

عنوان: بررسی سیستم های كنترل گسترده DCS فصل اول معرفی سیستم PROCONTROL معرفی سیستم PROCONTROL P سیستم PROCONTROL P ساخت شركت ABB یكی از سیستم ها كنترل گسترده است كه برای كنترل نیروگاه ها استفاده می شود.
در این سیستم با استفاده از حافظه در ریزپردازنده سعی شده است كه تا حد ممكن از نرم افزار به جای سخت افزار استفاده گردد.
همچنین به جای استفاده از روش سیم كشی معمول از سیستم باس استفاده شده است.
باس حاوی تمامی سیگنال ها و اطلاعات كامل سیستم است.
این سیستم به گونه ای طراحی شده است كه تمام وظایف كنترل ‏فرآیند و نمایش آن را انجام دهد.
این وظایف عبارتند از: تبدیلات سیگنالها انتقال اطلاعات نظارت كنترل دیجیتال كنترل آنالوگ حفاظت مدیریت فرآیند بهره برداری و مراقبت فرآیند PROCONTROL P دارای یك شاهراه ارتباطی است كه انتقال اطلاعات با این وسایل و اجزای كنترلی را برقرار می سازد.
انتقال اطلاعات به صورت سریال و پیوسته برای كنترل سیستم از طریق یك شاهراه ارتباطی صورت می گیرد.
این شاهراه غالباً دارای یك ساختار دو كاناله و به خاطر افزونگی است.
ایستگاهها به شاهراه ارتباطی متصل می شوند.
از این ایتسگاه ها به منظور انجام اعمال تبدیل سیگنال ها و كنترل دیجیتال و آنالوگ استفاده می شود.
شكل 1- عملكرد اپراتور- نظارت- ثبت كنترل و نظارت اپراتور بر فرآیند به وسیله دستگاه ارتباط با اپراتور POS انجام می‌پذیرد.
Pos برای این نمایش فرایند از تصویرهای رنگی و برای دریافت پیام از صفحه كلیدها و یا Mouse استفادهمی كند.
به وسیله سیستم عیب یاب CDS علاوه بر عیب یابی خودكار سیستم و تجهیزات، قابلیت مشاهده و دسترسی به تمامی اطلاعات سیستم فراهم گشته است.
رابطهای استاندارد امكان ارتباط ببین Procontrol P و كامپیوتر و یا سایر سیستم های كنترل را برقرار می سازند.
Procontrol P وظایف كنترل و حفاظت قسمت های مهم و حساس مثل كنترل و حفاظت توربین و یا حفاظت دیگ بخار را نیز به عهده می گیرد.
سیستم ها و اجزاء منحصر به فرد و غیر متمركز با تركیب شدن با یكدیگر گروه های پردازشی جامع و كاملی را در سطوح مختلف سیستم كنترلی، به صورت سلسله مراتبی به وجود می آورند.
شكل 2- ساختار عملیاتی سیستم كنترل یك مدول الكترونیك عمل كنترل یك یا چندمحرك وابسته به هم را انجام می دهد.
این كار در سطح كنترل محرك صورت می گیرد.
در سطح بالون كنترل محرك، چندین مدول كنترل محرك كه مربوط به یك قسمت از فرآیند هستند، با استفاده از یك مدول در سطح كنترل گروهی، هدایت و هماهنگ می شوند.
در سیستم های پیشرفته كنترل خودكار، كنترل تمام سیستم توسط یك واحد كنترل، از سطح واحد صورت می گیرد.
به خاطر ساختار غیر متمركز و قابلیت پیشتیبانی، سیستم POS می تواند تمام نیازها برای دسترسی به سیستم را پاسخ دهد.
سطح مدیریت، وظیفه مدیریت و نظارت روی چندین واحد مختلف، برای انجام عملیاتی معین (از قبیل بهینه كردن قیمت و …) را بر عهده دارد.
نیازها و ملزومات مختلف قابل دسترسی و یا پشتیبانی برای سیستم های نیروگاهی عبارتند از: دسترسی سریع برای سیستم هایی كه تاثیر مستقیم بر روی تولید دارند.
دسترسی مت

دانلود بررسی ریسک فاکتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان رشته پزشکی

دانلود بررسی ریسك فاكتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان تحقیق بررسی ریسك فاكتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان مقاله بررسی ریسك فاكتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان بررسی ریسك فاكتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان

شما برای خرید و دانلود دانلود بررسی ریسک فاکتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود بررسی ریسک فاکتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود بررسی ریسك فاكتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان تحقیق بررسی ریسك فاكتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان مقاله بررسی ریسك فاكتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان بررسی ریسك فاكتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان

دسته بندی: پزشکی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 17 کیلو بایت

تعداد صفحات : 27 صفحه

به نام خدا پایان نامه برای دریافت درجه دكترای تخصصی در رشته زنان و زایمان موضوع: بررسی ریسك فاكتورهای بیماران مبتلا به PID بستری در بخش زنان و زایمان بیمارستان بوعلی از خرداد ماه 82 تا آذر ماه 83 استاد راهنما: سركار خانم دكتر زهرا ذنوبی مشاور متدولوژی و آمار: سركار خانم دكتر پروین یاوری نگارش: دكتر نوشین امجدی سال تحصیلی: 84-1383 شماره پایان نامه: 10752 چكیده: هدف از این تحقیق بررسی عوامل مساعدكننده عفونتهای التهابی لگن می باشد.
این بیماری یكی از شایعترین بیماریهای سنین باروری و فعال از نظر جنسی است كه بعلت عوارض آن كه شامل درد مزمن لگنی، حاملگی خارج رحمی، نازایی و حتی مرگ و میر می باشد و هزینه های درمان آن باید با تأكید بر شناسایی عوامل خطر و افراد در معرض، با آموزش مراقبت های لازم از وقوع آن پیشگیری نماییم.
این مطالعه به روش توصیفی جهت بررسی فاكتورهای PID در زنان مبتلا كه از خرداد 82 لغایت آذر 83 به بیمارستان بوعلی مراجعه كرده بودند، انجام شد.
متغیرهای مربوط به سن، رفتارهای جنسی بیمار، وضعیت تأهل، رفتارهای جنسی هر بیمار، عوامل شایع STD، سایر ریسك فاكتورهای شناخته شده PID و روش جلوگیری از بارداری در رفم اطلاعات ثبت و درصد هریك تعیین گردید.
نتایج و یافته ها به شرح زیر است: -بیشترین درصد بیماران در گروه سنی زیر 25 سال قرار داشتند (32%) به طوریكه جذابترین آنان 17 سال داشت.
29 بیمار (58%) در سن 16 سال اولین نزدیكی جنسی را تجربه كردند.
20 بیمار (40%) 3 بار در هفته نزدیكی و 11 نفر (22%) آنان در پریود قبلی نزدیكی داشتند.
40 بیمار (80%) متاهل و 4 نفر (8%) مولتی پارتز بودند.
-هیچیك از كاندوم استفاده نمی كردند.
بیشنرین روش مورد استفاده، برای جلوگیری روش Withdrawl بود.
-13 نفر (26%) سابقه قبلی PID و 7 بیمار (14%) سابقه معرف سیگار داشتند.
-كشت اندوسرویكس از نظر نیرویاگوز و سرولوژی كلامیدیاتراكوماتیس در همه موارد منفی بود.
-شایعترین ریسك فاكتور نزدیكی در سن 26 سال و كمترین عامل PID به دنبال كورتاژ تشخیص یا درمانی و رفتار جنسی همسران بیماران بوده است.
-یك مورد آپسه لوله یا تخمدانی وجود داشت كه بیمار حدود 6 سال قبل TL شده بود.
:ABSTRACT The object of this study was evaluation of predistions factors of pelvic Intlammatory Disease (PID).
PID is one of the most Common discase in regsoductive sexually active women that because of improduct sequelac it is betten of identify risk factotrs and high risk woman for emp[hasizing preventive medicine and education in the care of palients.
This study was a descroptive study on women with PID othecuding to BouAli Hospital.
From so questionare Precentage of each factor determend.
Findings are: -16 ratients (32%) were 25 years old.
The youngest one eas 17 years old.
29 patients exyenenced the first coitno before 16v years old.
-Frequency at cortuuo times in a week was 40% (20 patients) -(22%) 11 patients have been coited in last menstiral period.
-The mojouly (8

دانلود بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص رشته علوم انسانی

دانلود بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص تحقیق بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص مقاله بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص

شما برای خرید و دانلود دانلود بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

دانلود بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص تحقیق بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص مقاله بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص بررسی رابطه بین مهارت مذاكره مدیران بازرگانی با فروش شركت 130 ص

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 148

حجم فایل: 591 کیلو بایت

تعداد صفحات : 148 صفحه

فصل اول : كلیات تحقیق مقدمه : دنیایی كه در آن زندگی می كنیم شاهد تحولات شگرفی است .
سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری كه به هیچ وجه با گذشته های دور قابل قیاس نیست .
اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات ، دانش ، ابزارها و توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شكوفا كنیم .
در این میان هم مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی كار خود قرار دهد چون كار مدیر دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی از مهارتهای ارتباطی كه بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا كند باید استفاده كند .
هر روز كه می گذرد همه ما چه به عنوان یك فرد ، مدیر ، سازمان و شركت در محدودة گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار می گیریم .
مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و كارآمد یكی از مهمترین مهارت های لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یك مدیر بیش از آنكه به تواناییهای تكنیكی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی كه توسط نشریه Fortune بر روی 200 مدیر از شش شركت انجام شده حاكی از آن بوده كه بزرگترین عامل شكست مدیران ، ضعف مهارت های ارتباطی آنان بوده است .
( Ertel 1999 23 ) یكی از مهمترین مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاكره1 است ، مذاكره یعنی راه نفوذ در دیگران به منظور مبادله ی افكار یا اشیاء مادی است، مذاكره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست .
و چون تمام نیازها ، ادامه زندگی ، امنیت ، آسایش زندگی ، رفاه اقتصادی ، افزایش آگاهی ، بالابردن سطح زندگی و پیشرفته ترین سطح این است كه ، با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق برسند.
روابط به دلیل وجود اهداف مشترك وجود دارد ، و بر این دلالت دارد كه ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاكره تقسیم می شوند ، بنا بر این فرآیند مذاكره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر همكاری و تعارض روبرو می شوند .
همكاری ،‌اهداف متقابل و فردی را تأمین می كند در حالی كه تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می كند برای اطمینان از این كه این توافق از نفع شخصی شان حمایت می كند .
( wimsaatt and Gassenheimer 1996 21 ) برای حداقل كردن این تعارض و برای رسیدن به راه حل های مصالحه ، استفاده و كاربرد مهارت های مذاكره و انتخاب تاكتیك های مناسب مفید است .
یكی از نقش های مدیر از نظر مینتز برگ نقش مذاكره كننده است.
(رضائیان1380، 19) یكی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر موفقیت و پیشرفت شركت ها برخورداری مدیران این سازمان ها از مهارت ها و فنون مذاكره می باشد كه این خود یك عامل بسیار مهم در موفقیت و انجام مذاكرات و عقد قراردادها می باشد پس یكی از توانمندی های مهارتهایی كه برای مدیر لازم است فراگیری و كسب مهارت مذاكره است .
تعریف موضوع تحقیق: در دنیای امروز ، دگرگونی هایی بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت درزمینه های متنوع ،‌ بویژه در بازارها مشاهده می شود بازاریابی از محدوده ی تولید ، قیمت گذاری ،