بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها رشته برق

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

شما برای خرید و دانلود بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 60
حجم فایل 3.728 مگا بایت

بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها 

عنوان                                           صفحه

فصل اول: مقدمه                                                                                                           

1-1-   كلیات                                                                                                                      2

1-2-   هدف                                                                                                                2

 

فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها              

2-1- مقدمه                                                                                                                     7

2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه                                                                7

      2-2-1- اضافه ولتاژهای صاعقه                                                                              8

    2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه                                                 9

     2-2-2- اضافه ولتاژهای كلید زنی (قطع و وصل)                                                    10

    2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل یا كلید‌زنی                                                   11

    2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهای كلیدزنی                                                           12

       2-2-2-2-1- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از كلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی          13

       2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهای كلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار                13

2-2-3- اضافه ولتاژهای موقت                                                                                     14

 

عنوان                                           صفحه

    2-2-3-1- مقدمه                                                                                               14

    2-2-3-2- خطاهای زمین                                                                              15

    2-2-3-3- تغییرات ناگهانی بار                                                                                17

    2-2-3-4- اثر فرانتی                                                                                             19

    2-2-3-5- تشدید در شبكه                                                                                   21

    2-2-3-6- تشدید در خطوط موازی                                                                    23

 

فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها  

3-1- مقدمه                                                                                                                     26

3-2- برقگیرهای اكسید روی                                                                                           26

    3-2-1- ساختمان مقاومتهای غیر خطی                                                                     27

    3-2-2- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها                                                  28

    3-2-3- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی                                                             29

    3-2-4- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اكسید روی                                         32

      3-2-4-1- ولتاژ نامی                                                                                       32

      3-2-4-2- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری                                                  35

    عنوان                                           صفحه

      3-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم                                                                     36

      3-3-4-4- فركانس نامی                                                                         36

      3-2-4-5- ولتاژ تخلیه                                                                                     36

      3-2-4-6- مشخصه حفاظتی برقگیر                                                               36

      3-2-4-7- نسبت حفاظتی                                                                         38

      3-2-4-8- حاشیه حفاظتی                                                                                  38

      3-2-4-9- جریان مبنای برقگیر                                                                             38

      3-2-4-10- ولتاژ مرجع                                                                         38

      3-2-4-11- جریان دائم برقگیر                                                                              39

      3-2-4-12- جریان تخلیه نامی برقگیر                                                             39

      3-2-4-13- قابلیت تحمل انرژی                                                                  39

      3-2-4-14- كلاس تخلیه برقگیر                                                                    40

3-2-5- انتخاب برقگیرها                                                                                    41

    3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ كار دائم برقگیر                                            42

 


    عنوان                                           صفحه

فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اكسید روی

4-1- مقدمه                                                                                                                     45

4-2- اشكالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر                                                                       46

4-3- پایین بودن كیفیت قرص‌های وریستور                                                                      49

4-4- پیرشدن قرص‌های اكسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان                                         51

4-5- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اكسید روی                            51

4-6- عدم كیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها                                                     54

4-7- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبكه                                         55

    4-7-1- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل55

    4-7-2- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV                57

4-8- اشكالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر                                         57

    4-8-1- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر                                       57

    4-8-2- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر                                                          58

    4-8-3- اكسید شدن و خرابی كنتاكتهای مدارات خارجی برقگیر                                59

 


    عنوان                                           صفحه

فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست 230/400 كیلوولت فیروز بهرام

5-1- مقدمه                                                                                                                     61

5-2- شناسایی پدیده فرورزونانس                                                                             61

5-3- فرورزونانس                                                                                                       63

    5-3-1- فرورزونانس سری یا ولتاژی                                                                        63

    5-3-2- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی                                                66

5-4- طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس                                                                                  68

    5-4-1- مدل پایه                                                                                            69

    5-4-2- مدل زیر هارمونیك                                                                                  69

    5-4-3- مدل شبه پریودیك                                                                        70

    5-4-4- مدل آشوب گونه                                                                              71

5-5- شناسایی فرورزونانس                                                                    &

بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری رشته فنی و مهندسی

بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری

شما برای خرید و دانلود بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 120
حجم فایل 822 کیلو بایت

بررسی اجمالی عملكرد توربین های انبساطی رشته آبیاری

كشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خشكسالی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مستلزم محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می‌باشد. براساس روش‌های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می‌شود و برای سادگی كار می‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌های تجربی نیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطا لعات لایسیمتر قابل  محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم می‌باشد. بنابراین بایستی درهر منطقه ای با دقت برای هرمحصولی محاسبه شود. (19) برای محاسبه و برآورد مقدارتبخیر ـ تعرق سازمان خوار باروكشاورزی ملل و متحد«FAO » تقسیم بندی زیر را منظور نموده است:

اندازه گیری مستقیم تبخیر ـ تعرق به وسیله لایسیمتر

اندازه گیری مستقیم تبخیر بوسیله تشتك یا تبخیر سنج

فرمول‌های تجر بی

روشهای آئرودینامیك

روش تراز انرژی(5)

بعضی از روشها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرایند‌های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند.برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه‌های روزانه كشاورزی بكار می‌روند. ولی دقت و اصالت روش‌های تحقیقاتی را ندارد. به هر حال برای عملیات روزانه درمزارع می‌توان از روشهایی كه نتیجه آنها بیش از ده درصد با مقدار واقعی تبخیر ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.

هدف از انجام این طرح بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی دراستانهای خراسان و سمنان می‌باشد كه بوسیله لایسیمتر زهكش دار  در دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. در مورد لایسیمتر و نحوه عملكرد آن و روابط تجربی بكار رفته دراین طرح درفصل بعدی توضیح داده می‌شود.

 

1-2اهمیت كشت سیب زمینی

سیب زمینی یكی از  مهمترین منابع در تغذیه انسان است. این محصول در جهان از نظر اهمیت غذائی مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(11) بانگاهی به سی سال آینده، سازمان خوار بار كشاورزی (FAO) بر آورد كرده كه برای تغذیه جمعیت جهان به 60 در صد غذای بیشتری نیاز است(12) و از آنجا كه سیب زمینی از نظر ارزش غذائی با تولید متوسط 2/2 تن یكی از اقلام محصولات غذایی مهم میباشد بنابراین باید با برنامه ریزی صحیح كشاورزی ، كه یكی از را هكار‌های آن بدست آوردن دقیق نیاز آبی این محصول است، باعث افزایش تولید آن در سطح جهان گردید. امید است این تحقیق راه گشایی برای آیندگان درمسائل مدیریت آبیاری باشد. بیشترین سطح زیر كشت این محصول مربوط به اروپائیان است كه عملكردی بالغ بر 16 تن درهكتار را دارا می‌باشند.(جدول 1-1) بطوریكه در این جدول مشاهده می‌شود حدود 43 درصد كل سیب‌زمینی جهان در اروپا تولید می‌شود.

 


جدول1-1   میزان سطح زیر كشت و عملكرد كل سیب زمینی در سطح جهان

قاره

سطح زیر كشت

(1000هكتار)

عملكرد كل (T1000)

در صد از كل

آمریكا

1725

42224

55/13

اروپا

8375

132725

64/42

آسیا

7999

122236

25/39

آفریقا

1137

12410

98/3

استرا لیا

424

1260

56/0

 

1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران   

محصول سیب زمینی یكی از ارقام اصلی است كه در راستای امنیت غذایی آینده كشور میتواند نقش عمده ای را ایفاد نماید سیب‌زمینی تنها محصولی است كه بعد از گندم ، برنج و ذرت میتواند بخشی از مواد نشاسته ای و پروتئینی مورد نیاز جامعه را تأمین كرده و امكان جایگزینی آن با محصولات ذكر شده وجود داشته و در كاهش واردات محصولات غذائی فوق مؤثر می‌باشد.(29) سطح زیر كشت محصول سیب زمینی كشور  در سال 1382 برابر 175 هزار هكتار بر آورد شده است و میزان تولید آن 5/3میلیون تن برآورد شده است كه این مقدار12/1 در صد كل سیب زمینی تولید شده در جهان می‌باشد(1). برای افزایش این مقدار باید راهكارهای بسیار بنیادی در نظر گرفت. یكی از راهكارهای افزایش این محصول بالا بردن میزان كارائی مصرف آب می‌باشد كه بدون برنامه ریزی صحیح آبیاری مقدور نمی‌باشد. لذا برنامه ریزی صحیح آبیاری مستلزم دانستن دقیق نیاز آبی می‌باشدكه امید است این تحقیق بتواند در جهت افزایش عملكرد سیب زمینی در سطح كشور مؤثر باشد.

 

1-4 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه استان‌های خراسان و سمنان می‌باشد. انتخاب این مناطق به آن دلیل بوده است كه با وجود اهمیت كشت سیب‌زمینی اطلاعات مورد  نیاز در زمینه آبیاری برای این گیاه بسیار اندك است.

 

1-4-1 استان خراسان

مساحت استان خراسان 313335 كیلومتر مربع می‌باشد كه معادل یك پنجم مساحت كل كشور می‌باشد. این منطقه در شمال و شمال شرق ایران بین مدارات 30 درجه و 21 دقیقه و 17 دقیقه عرض شمالی و 5 در جه و 20 دقیقه طول شرق از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. تنوع آب و هوایی در این منطقه شرایط تولید 47 نوع محصول زراعی را فراهم نموده است. كه در جدول شماره2 بعضی از محصولات مهم استان و میزان تولید آن را ارائه شده است(16)

 

جدول1-2    وضعیت تولید محصولات زراعی استان خراسان در سال زراعی 81-1380

نوع محصول

درصد از كل تولید كشور

رتبه از لحاظ تولید در كشور

جو

61/20

اول

پنبه

24/38

اول

چغندر قند

68/35

اول

خربزه

46/51

اول

گوجه فرنگی

64/13

دوم

گندم

03/10

سوم

هندوانه

81/13

سوم

سیب زمینی

5

هفتم

 

بطوریكه مشاهده می‌شود استان خراسان در مورد تولید 4 محصول مقاوم اول كشور و گوجه‌فرنگی مقاوم دوم را دارا می‌باشد. از نظر تولید سیب‌زمینی محل كشت و میزان سطح زیر كشت در دشت‌های كشاورزی این استان، خراسان طبق جدول 1ـ3 میباشد.

جدول 1-3    محل و میزان كشت گیاه سیب زمینی در استان خراسان

محل كشت

سطح (هكتار)

محل كشت

سطح( هكتار)

دشت ازغند

98

سهل آباد

2

اسفده

28

شاهرفت

5

اسفراین

90

شهرنوباخزر

54

بجستان

25

صالح آباد-جنت آباد

17

بجنورد

2292

صفی آباد

27

بشرویه

1

طبس

9

بندان

2

عنبری ـ یرچاه

4

بیرجند

36

فردوس

25

تایباد

39

غلامان ـ راز

29

تربت جام

1189

قائن

145

جوین سلطان آباد

61

قلعه میران

27/19

چاهك موسویه

14

قوچان ـ شیروان

2909

حاتم قلعه

128

قوری میران

8

خضری

52

كاشمر

48

خواف سلامی

1

كویر

2

درگز

291

كرات

7

درمیان-گره بك

117

گناباد

20

درونه

5/67

گیسور

5

رخ

410

ماروسك

3/15

رشتخوار

4

مانه

300

ریوش

417

مشهد ـ چناران

2113

زاوه ـ تربت حیدریه

85

مختاران

9

زوزن

5

ینگجه

190

سبزوار

31

مبندان

5/4

سرایان

27

نیشابور

160

سربیشه

35

نریمانی

24

سملقان

69

نای بند ـ دیهوك

1

سنگ بست

113

میغان ـ دهنو

3

بطوریكه در جدول مذكور مشاهده می‌شود سیب‌زمینی در استان خراسان تقریباً در 60 دشت مهم این استان به صورت كم و بیش كشت می‌شود.

مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی رشته الکترونیک و مخابرات

مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی

شما برای خرید و دانلود مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 105
حجم فایل 7.76 مگا بایت

مقاله بررسی آثار کنترل دور موتورهای بزرگ نیروگاهی

(1-1) روشهای کنترل سرعت و گشتاور موتورهای القایی سه فاز :

سرعت و گشتاور موتورهای القایی به یکی از روشهای زیر قابل تغییر است :

1-    کنترل ولتاژاستاتور

2-    کنترل ولتاژ رتور

3-    کنترل فرکانس

4-    کنترل ولتاژ استاتور و فرکانس

5-    کنترل جریان استاتور

6-    کنترل ولتاژ ، جریان و فرکانس

 

1-    کنترل ولتاژ استاتور :

2-    معادله(1-1)  نشان می دهد که گشتاور ، متناسب با مجذور ولتاژ استاتور است و کاهش ولتاژ استاتور کاهش سرعت را در پی دارد . اگر ولتاژ ترمینال به bvs برسد ، معادله (1-2) گشتاور تولیدی را بصورت زیر می دهد . که در آن b<1 

(1-1)                                                   

 

 

(2-1)                                                

 

شکل(1-1) مشخصات گشتاور – سرعت را برای مقادیر مختلف b نشان می دهد . نقاط تلاقی باخط بار نقاط کار پایدار را نشان می دهد . در هر مدار مغناطیسی ، ولتاژ القاء شده متناسب باشار و فرکانس است و مقدار مؤثر شار فاصله هوایی بصورت زیر بیان می شود :

 

 

 

(3-1)                                          

 

شکل (1-1)

 

که Km یک ثابت است و به تعداد حلقه های سیم پیچ استاتور بستگی دارد . با کاهش ولتاژ استاتور ، شار فاصله هوایی و گشتاور نیز کاهش می یابند . در ولتاژ پایین تر ، جریان در لغزش Sa=1/3 حداکثر می شود . محدوده کنترل سرعت ، به لغزش حداکثر گشتاور Sm بستگی دارد . برای موتور با لغزش پایین ، محدوده تغییرات سرعت بسیار کم است . این نوع کنترل ولتاژ برای بارهایی با گشتاور ثابت مناسب نبوده و معمولا برای کاربردهایی که گشتاور  راه اندازی پایین و محدوده باریکی برای سرعت در لغزش های نسبتا پایین لازم دارند استفاده می شوند . ولتاژ استاتور می تواند توسط (1) کنترل کننده ولتاژ AC سه فاز (2) اینورترهای با منبع ولتاژ dc متغییر سه فاز و (3) اینورترهای PWM سه فاز تغییر کند . با وجود این بعلت محدوده سرعت کم ، از کنترل کننده های ولتاژ AC برای کنترل ولتاژ AC برای کنترل ولتاژ استفاده می شود . کنترل کننده های ولتاژ AC  بسیار ساده اند . با وجود این ، هارمونیهای زیاد، و ضریب قدرت ورودی آنها کم است، آنها اساساً در کار بردهای با قدرت کم مثل دمنده ها ، پنکه ها و پمپ گریز از مرکز ، که گشتاور راه اندازی کمی نیاز دارند استفاده می شوند . آنها برای موتورهای القایی با قدرت راه اندازی زیاد نیز بکار می روند تا جریان یورشی را کاهش دهند .

2- کنترل ولتاژ رتور :

در موتورهای بارتور سیم پیچی شده ، مقاومت سه فاز خروجی به رینگ های موتور مانند شکل (2-1الف) متصل می شود . گشتاور تولیدی با تغییر مقاومت Rx تغییر می کند . اگر Rx به سیم پیچی استاتور ارجاع شود و به Rr اضافه گردد . از رابطه (1-1) برای تعیین گشتاور تولیدی می توان استفاده کرد . مشخصات گشتاور – سرعت برای مقادیر مختلف مقاومت رتور در شکل (2-1 ب ) نشان داده شده است . این روش باعث افزایش گشتاور راه اندازی و کاهش جریان راه اندازی می شود . باوجود این ، روش مذکور ناکافی است ، و اگر مقاومتهای مدار رتور برابر نباشد ، ولتاژها و جریانهای غیر متقارن خواهد شد . مقاومتهای سه فاز را می توان با یکسو کننده های دیودی سه فاز و یک چاپر مانند شکل (3-1 الف ) تعویض کرد که در آن GTO بعنوان کلید چاپر کار می کند . سلف Ld  مانند منبع جریان ld عمل کرده و چاپر مقاومت مؤثر را تغییر می دهد و مقدار آن از معادله (4-1) زیر بدست می آید :

(4-1)   Re=R (1-K)                                                              

که K سیکل کار چاپر است . سرعت با تغییر سیکل کار کنترل می شود . با جایگزین کردن یک کنورتر تمام موج سه فاز مانند شکل (3-1 ب ) به جای چاپر و مقاومت R می توان قدرت لغزشی در مدار رتور را به منبع بازگرداند . کنورتر در وضعیت معکوس در محدوده زاویه تاخیر  کار می کند که باعث برگشت انرژی به منبع می شود . تغییر زاویه باعث عبور توان و کنترل سرعت می شود . این نوع محرک به محرک استاتیک کرامر موسوم است . با جایگزین کردن کنورتر دوتایی سه فاز بجای یکسو کننده ها پل مانند شکل (3-1 ج ) قدرت لغزشی در هر دو جهت عبور کرده است و این محرک بکار می روند . در این مصارف محدوده کنترل سرعت کم مورد نیاز است . از آنجا که موتور مستقیما به منبع متصل است ، ضریب قدرت این محرکها عموما بالا است .

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی رشته علوم انسانی

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی

شما برای خرید و دانلود بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 30
حجم فایل 64 کیلو بایت

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی د رمدارس راهنمایی

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

چکیده ………………………………………… 1

فصل اول : بیان مسئله

 بیان مسئله  ………………………………….  2

اهداف تحقیق …………………………………… 3

اهمیت و ضرورت………………………………….. 4

سوالات پژوهشی ………………………………….. 5

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق ………………………………….. 6

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق……………………………………… 8

فصل چهارم : یافته های تحقیق

پاسخ به سوالات پژوهشی …………………………… 9

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و بحث ……………………………… 14

پیشنهادات ……………………………………. 18

یادداشت ها …………………………………… 19

منابع مورد استفاده ……………………………. 20

پیوست ……………………………………….. 21

فهرست جداول

جدول 1-4………………………………… 9

جدول 2-4 ……………………………….. 10

جدول 3-4………………………………… 11

جدول 4-4 ……………………………….. 11

جدول5-4…………………………………. 12

جدول 6-4………………………………… 12

 

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت رشته علوم انسانی

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت

شما برای خرید و دانلود بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 75
حجم فایل 108 کیلو بایت

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت

فهرست مطالب :

 

عنوان :                                                                                                                                                   صفحه:

فصل اول :

طرح تحقیق …………………………….. 1

مقدمه    ……………………………… 1

بیان مسئله ……………………………. 6

اهداف تحقیق …………………………… 7

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………. 8

فرضیه های تحقیق ……………………….. 9

تعاریف ……………………………….. 10

روش تحقیق …………………………….. 12

روش جمع آوری اطلاعات ……………………. 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق ………………………….. 14

کارکردهای خانواده………………………. 14

انواع خانواده از بعد تربیتی……………… 17

روابط و نظام ارزشی خانواده ……………… 19

تاریخچه کودکان استثنائی ………………… 20

خصوصیات دانش آموزان دیر آموز…………….. 21

ملاکهای تشخیص دیرآموزان………………….. 22

طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی ……………… 23

علل عقب ماندگی ذهنی ……………………. 26

فصل سوم : روش تحقیق

نوع تحقیق …………………………….. 40

جامعه و نمونه آماری پژوهش ………………. 41

روش نمونه گیری ………………………… 41

ابزار اندازه گیری ……………………… 43

روش جمع آوری اطلاعات ……………………. 43

شاخص اعبار روائی ………………………. 44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ………………….. 46

فصل پنجم :  نتیچه گیری و پیشنهادات

یافته ها و پیشنهادات……………………. 61

پیشنهادات این پژوهش ……………………. 64

محدودیت های تحقیق ……………………… 66

فهرست منابع …………………………… 67

ضمائم  

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور

شما برای خرید و دانلود بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 103
حجم فایل 289 کیلو بایت

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور

امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودكفا است و آموزش مسئولیت پذیری به كودكان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.

بایستی شرایطی فراهم كرد تا كودكان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا كنند تا به كمك آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری كنند. تصمیماتی كه آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون كند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینكه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درك كودكان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت كیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و كوشش و برنامه ریزی دقیق لازم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

آغاز زندگی اجتماعی كودك                    

همانطور كه می دانیم انسان اجتماعی متولد شده و از زمانی كه كودك به مادرش مهر می ورزد و یا به دیگران احساس عشق  ، حد و یا دشمنی می كند ، اجتماعی است . روان شناسان تربیت اولیه را در شكل گیری شخصیت كودك بسیار مؤثر دانسته اند .

فروید اولین كسی كه نقش نخستین تربیت را در تشكیل شخصیت كودك عنوان كرد ، و جامعه شناسان را بر آن داشت تا از این دریچه به افراد و گذشتة آنان بنگرند و به تحصیل آن بپردازند . چرا كه شخصیت هر فرد از تركیب دو زمینه فطری و اكتسابی صورت می پذیرد . بدین معنا كه بعضی از خصوصیات زمینه وراث و ژنتیكی دارند و برخی از آنها اكتسابی است. رفع نیازهای زیستی نوزاد و گرفتن پستان مادر و مكیدن و شیرخوردن، خوابیدن و نظایر آن، به طور غریزی و بدون آموزش صورت می پذیرد. ولی در زمان اندك، زمانی كه كودك دست خود را برای گرفتن اشیاء ( خوب یا بد ، خطرناك و یا بی خطر ) دراز می كند، وقتی كه سراپا ایستاده آهنگ راه رفتن می كند، آموزش و پرورش اهمیّت و ضرورت خود را می نمایاند، در این موقع است كه مرحله ی یادگیری كودك آغاز می گردد. اساس یادگیری اجتماعی كودك كه با مشكلات آموزشی نیز توأم است. از وقتی شروع می شود كه با« دیگری »مواجه می گردد.یعنی اولین برخورد وی با افراد غیر از والدینش، یا افرادی چون خودش كه تا كنون در ذهن و تصورش نبوده است.

او نه پدر و مادرش است و نه اسباب بازی، بلكه او« دیگری » و بیگانه است. كودك در نخستین برخورد و با این« دیگری » اولین نیاز اجتماعی شدن را درك می كند . و با این احساس « زندگی اجتماعی » وی آغاز می گردد. در برابر این وضع جدید مبهوت و سرگردان می شود. نمی داند چه بكند و چه واكنشی از خود نشان دهد. بخندد ، گریه كند ، سازش نماید و یا تسلیم شود. احساس نیاز اجتماعی از طرفی در« خویشتن خود » و از طرف دیگر، كشمكش درونی ایجاد می كند و، واكنش پناه بردن به مادر را در وی می آفریند. كودك تا چهار سالگی در مرحلة سرگردانی و تزلزل تصمیم قرار دارد. تسلط بر دیگران را با همكاری با دیگران و شیر را با سازش در هم می آمیزد. چرا كه هنوز یادگیری انجام نشده و تجربة اجتماعی را كسب نكرده است او باید بعضی از بازتاب های اجتماعی را كه بكارگیری آنها لازمة زندگی اجتماعی است، و نیز اصول و قواعد رفتارهای لازم و مورد قبول اجتماع را از طریق خانواده و بعضی از نهادها بیاموزد.

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه رشته علوم انسانی

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

شما برای خرید و دانلود بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 119
حجم فایل 321 کیلو بایت

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه

همه روزه شاهد درج عكسهایی از كودكان و نوجوانان در جراید رسمی كشور هستیم كه بدون اطلاع والدین، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌ای را بی‌صبرانه در انتظار بازگشت خویش به دور انداخته‌اند. البته این تنها بخش كوچكی از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده كه دسترسی به جراید داشته و با درج آگهی در آن، ملتمسانه مردم را در یافتن فرزند خویش به استمداد طلبیده‌اند در صورتیكه بسیاری از خانواده‌های بحران زده آشنایی چندانی با جراید نداشته تا بنابر دلایلی! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهی در مطبوعات خودداری نموده‌اند. بعلاوه هیچ آمار دقیقی از تعداد فراریان از منزل در ایران وجود ندارد و مسئولین اداره آگاهی نیز از ارئه آمار به دلایل مختلف طفره رفته‌اند. همچنین مشخص نیست از میان فراریان نوجوانان، چه تعدادی دوباره پس از برخورد با مشكلات خود به منزل مراجعت می‌كنند؟ یا آنكه بوسیلة نیروهای انتظامی دستگیر شده و به والدین تحویل می‌گردند؟ یا با در پیش گرفتن كاری شرافتمندانه مستقل از والدین خانواده به زندگی خود ادامه می‌دهند؟ وتعداد زیادی نیز پس از ارتكاب جرمی دستگیر شده و پس از تشكیل پرونده تحویل كانون اصلاح و تربیت گردیده تا اقدامات تعلیمی و تربیتی لازم در مورد آنان صورت گیرد و این تنها قسمتی است كه در صورت همكاری مقامات زیربط در آگاهی آمار دقیقی دارد كه متأسفانه ارائه نگردیده است.

 

فصل اول :كلیات تحقیق

اهمیت مسأله:

در تحقیقی كه در سال 1365 بوسیلة انجمن اولیاء و مربیان در مورد علل انحرافات، اخلاقی و فرار دختران  انجام گرفته است متوسط سن فرار 16 سال می‌باشد. دلایلی چون: اختلافات شدید خانوادگی، عاشق شدن، داشتن رابطة نامشروع و ترس از برملا شدن آن، داشتن نامادری، ناپدری و بدرفتاری والدین را برای فرار آنها ذكر نموده‌اند. «فراهانی، 1365» بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، یكصد میلیون كودك و نوجوان در جهان وجود دارد كه در كوچه‌ها و خیابانها زندگی می‌كنند و در برابر مواد مخدر و خشونتهای جسمی آسیب پذیرند. موضوع مهم در این فرارها یافتن پاسخ برای سئوالات زیر است:

1 . نوجوانان چرا خانه‌های خود را ترك می‌كنند؟

2 . نوجوانان در مدتی كه خانه را ترك می‌كنند كجا بسر می‌برند؟

3 . اوقات خود را چگونه و با چه كسانی سپری می‌كنند؟

4 . هزینه‌های زندگی خود را از چه محلی تأمین می‌كنند؟

گروه فراریان دختران از خانه و كاشانه رقم عمده‌ای را تشكیل می‌دهند. آنها به هر علتی از خانه فرار كرده باشند امروزه در وضعیتی قابل مطالعه بسر می‌برند. اختلافات خانوادگی، وضع مدرسه و تحصیل، روابط بین دوستان و اطرافیان همه مسائلی هستند كه ممكن است به امنیت، استقلال و شخصیت نوجوانان لطمه بزنند و آنها را دچار نگرانی كنند و در این موارد است كه ما باید آنها را درك كنیم و به آنها كمك كنیم تا بتوانند استقلال و امنیت از دست رفتة خود را باز یابند. این كار ارزش آن را دارد كه قبلاً مورد توجه قرار گیرد و از آن پیشگیری گردد.

بررسی علل فرار دختران رشته علوم انسانی

بررسی علل فرار دختران

شما برای خرید و دانلود بررسی علل فرار دختران به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی علل فرار دختران را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی علل فرار دختران

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 60
حجم فایل 63 کیلو بایت

بررسی علل فرار دختران

فهرست عناوین

 

 

 

عنوان

شماره صفحه

مقدمه

1

فصل اول: كلیات تحقیق

2

اهمیت مسئله

2

تعریف علمی واژه‌ها

3

نوجوانی

3

كجروی یا انحراف

4

فصل دوم: فرار دختران از خانه

5

مقام زن در جهان‌بینی اسلامی

5

فرار دختران

6

نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در انحراف

8

نقش مسائل اجتماعی در انحراف

8

تراكم جمعیت

9

محل سكونت

9

مناطق جرم‌خیز

10

مهاجرت

11

ماهیت زندگی شهری

11

دوستان و رفقا

12

تأثیر عوامل فرهنگی بر انحراف

12

تأثیر عوامل اقتصادی بر انحراف

13

خانواده و انحراف

14

خشونت والدین و اثرات آن

15

فساد و آلودگی والدین

16

فصل سوم: علل فرار

18

چه كسانی از خانه فرار می‌كنند؟

18

شرایط عمومی افراد فراری

19

از نظر خانوادگی

20

از نظر اجتماعی

20

اقسام فرار

22

علل فرار

23

فقدان یكی یا هر دو والدین

23

جدایی و طلاق

24

وجود ناپدری یا نامادری

27

فقر عاطفی

27

شكست تحصیلی و نگرانی از سرزنش یا تنبیه والدین

29

سخت‌گیری و وجود شرایط تنبیه

30

تمایل به دیدن نقاط دیدنی

32

فصل چهارم: نحوة ارائة خدمات به دختران فراری

33

نحوة ارائة خدمات در ایران به افرادی كه از خانه فرار می‌كنند

33

مركز بازپروری زنان و دختران آسیب‌دیدة اجتماعی

33

خانة سلامت

34

اهداف

35

شرایط پذیرش

36

نحوة پذیرش

36

كمیتة امور آسیب‌دیدگان اجتماعی استان

37

شرایط و مراحل ترخیص و تحویل به خانواده یا بستگان

38

شرایط و مراحل زندگی مستقل

39

شرایط ترخیص از طریق ازدواج

40

شرایط ترخیص از طریق ادامة تحصیل

41

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

42

توصیه و پیشنهادات برای مسئولین

42

چند توصیه به والدین

44

نتایج پژوهش‌هایی كه در خصوص دختران انجام شده است

47

 

 

 

 

 

بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی رشته فنی و مهندسی

بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی

شما برای خرید و دانلود بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 360
حجم فایل 4.816 مگا بایت

بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی 

فهرستمطالب

عنوان                                                                                 صفحه

فصل 1: کرنش و فشار                                  1

 • کرنش مکانیکی                             2
 • تداخل سنجی                               9
 • روشهای فیبر نوری                            13
 • گیجهای فشار                              14
 • فشار گازی کم                                21
 • گیجهای یونیزاسیون                           23
 • استفاده از ترانسدیوسر                           26

فصل 2: موقعیت ، جهت ، فاصله و حرکت                         28

 • موقعیت                               29
 • جهت                                  30
 • اندازه گیری فاصله – مقیاس وسیع                    39
 • فاصله پیموده شده                            41
 • سیستمهای شتاب سنج                        50
 • دوران                                    56

فصل 3: سنسورهای دما و ترانسدیوسرهای حرارتی                     68

 • گرما و دما-                              69

فهرستمطالب

عنوان                                                                                 صفحه

 • نوار بی متال                                70
 • انبساط مایع و گاز                           74
 • ترموکوپلها                               76    
 • سنسورهای مقاومت فلزی                        85
 • ترمیستورها                               92
 • تشخیص انرژی گرمایی تابشی                       99
 • آشکارسازهای پایروالکتریک                       100
 • ترانسدیوسرهای حرارتی                        103
 • ترانسدیوسرهای حرارتی به الکتریکی                  105

فصل 4: جامدات ، مایعات و گازها                             108  

 • جرم و حجم                                109
 • سنسورهای الکترونیک                          110
 • آشکارسازهای مجاورتی                         115
 • سطح مایعات                               130
 • سنسورهای جریان مایع                         133
 • زمان سنجی                                137
 • گازها                                    141

فهرستمطالب

عنوان                                                                                 صفحه

 • ویسکوزیته (گران روی)                        145

فصل 5: فرآیندها                                     174

 • فرآیندهای صنعتی                             175
 • بررسی رفتارهای کلی فرآیندهای صنعتی                194
 • روشهای عملی تعیین تابع تبدیل فرآیندها                 206

فصل 6: کنترل کننده ها                               220

 • کنترل کننده ها                           221
 • کنترل کننده ها از نظر انرژی محرکه                 221
 • کنترل کننده ها از نظر قانون کنترل                 222
 • اصل کلی ایجاد عملیات در کنترل کننده ها                236
 • کنترل کننده های الکتریکی                       237
 • کنترل کننده های بادی                        242
 • کنترل کننده های هیدرولیکی                   261
 • انتخاب کنترل کننده ها                       290
 • تنظیم کنترل کننده ها                        294
 • جبرانسازی در سیستمهای کنترل صنعتی              307

فصل 7: عناصر نهایی و محرک ها                            319

فهرستمطالب

عنوان                                                                                 صفحه

    شیرها                                    321

 • محرک ها                              329
 • تثبیت کننده شیر                             343
 • شیرهای مخصوص                             348
 • تقویت کننده ها                           353
 • مراجع                                    358

 

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی رشته علوم انسانی

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

شما برای خرید و دانلود بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی به سایت ما وارد شده اید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی را به دقت بخوانید.

قسمتی از متن و توضیحات فایل:

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 30
حجم فایل 181 کیلو بایت

بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

فهرست مطالب  :

 

فصل اول – کلیات تحقیق   …………. 1-5

فصل دوم – ادبیات تحقیق ………….. 6-9

فصل سوم – روش تحقیق………………. 10

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری … 11-16

فصل پنجم – نتیجه گیری ……………. 17

منابع ………………………….. 18

ضمائم ………………………….. 19